13/12/2020 - Lượt xem: 1644
Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cấp ủy các cấp đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực lãnh đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác an sinh xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Thông tri số 01-TT/TU, ngày 14 tháng 12 năm 2015 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng các văn bản pháp quy; thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo phương thức thực hiện các nội dung công tác dân vận theo chức năng, thẩm quyền; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết, triển khai chương trình phối hợp theo giai đoạn và hằng năm đạt kết quả tốt. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.

Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên. Cấp tỉnh tổ chức 03 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, nhân dân. Cấp huyện, có 17/17 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức 81 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cấp xã tổ chức 96 cuộc, với sự tham gia của 1.265 người. Nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề bức xúc, vấn đề người dân quan tâm và được cán bộ, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Cán bộ thôn, làng thường xuyên tuyên truyền tại địa bàn dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng; đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 31.447 người, trong đó có 4.947 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 15,73%. Số lượng cơ cấu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 2.636 người. Số ủy viên cơ cấu trong ủy ban mặt trận các cấp người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 700 vị. Công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng; đến nay, toàn tỉnh có 954 tổ chức cơ sở đảng; 14.907 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 24,7% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh. Việc phát huy vai trò của người có uy tín, cốt cán tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện hiệu quả... góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới.

Qua triển khai thực hiện, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy quyền làm chủ, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước.

Đinh Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG