The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
17/06/2018 - Lượt xem: 1889
Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình, các luận điệu cơ hội, phá hoại Đảng; công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ: Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, đánh giá đúng thực trạng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ vững các nguyên tắc tổ chức, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Chú trọng tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên sai phạm, làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội: Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên giáo dục công tác tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không giao động trước khó khăn, thử thách, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

Đội ngũ cán bộ chủ chốt nêu gương thực hành đạo đức, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để kiện toàn tổ chức đảng, trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy trực thuộc đã vận dụng, triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định, hướng dẫn để thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Qua tự kiểm điểm, phê bình, tập thể cấp ủy và cá nhân tự liên hệ để nhận diện những biểu hiện suy thoái, những vấn đề còn tồn tại, khuyết điểm. Vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở có lúc chưa được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ; giải quyết các vấn đề phát sinh, bức xúc chưa quyết liệt. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế; một số công trình, dự án chậm tiến độ, chất lượng thấp; công tác thu hồi đất của các dự án thực hiện không đúng quy định còn chậm... Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát; một số cấp ủy viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm pháp luật, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tổ chức đảng ở cơ sở

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; phân công cấp ủy viên, đảng ủy viên trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là loại hình chi bộ ở các thôn, làng, tổ dân phố, khối các cơ quan; khối Doanh nghiệp và Chi bộ khối đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang...

Thời gian đến, cấp ủy các cấp cần có kế hoạch chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm cùng tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, làng, nhất là ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chi bộ có chi ủy; giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng yếu kém hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp phải giám sát chặt chẽ đảng viên ở chi bộ mình, kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để có biện pháp cụ thể phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy đảm bảo phù hợp từng loại hình tổ chức đảng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế. 

Bài, ảnh: Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG