03/12/2018 - Lượt xem: 2733
Ngày 29/11, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã phát biểu bế mạc hội nghị. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

 

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau gần 01 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số nội dung để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2019.

1. Hội nghị nhất trí cao với nhận định, đánh giá và phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Dự thảo báo cáo. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh thay đổi mạnh về tư duy, năng động, sáng tạo, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trên tất cả các mặt công tác; tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 ngay từ đầu năm; đồng thời, chủ động xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo đến cuối năm 2019 đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội đề ra.

Hai là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 đạt từ 8,1% đến 8,2%; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhất là, quyết tâm phấn đấu huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm.

Ba là, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Tìm các giải pháp để giữ cho được vấn đề trật tự an toàn xã hội. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tư pháp; chú trọng xây dựng các cơ quan tư pháp vững mạnh, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cương kiểm tra, giám sát các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.

Bốn là, trong công tác xây dựng Đảng, đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định. Chủ động chuẩn bị nội dung cho đại hội đại biểu đảng bộ các cấp vào năm 2020. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là việc xử lý các đơn, thư tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan đến công tác dân vận.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tính sáng tạo, hiệu quả; xây dựng kế hoạch đi cơ sở trong năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2019. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo đại hội các cấp, đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo quy định. Đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua yêu nước và đoàn kết trong cộng đồng dân cư quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019.

2. Về Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, tu chỉnh theo kết quả báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu Nghị quyết mà các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến tại Hội nghị, trình ký phát hành theo đúng quy định.

Đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy để xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình; lưu ý, tập trung xây dựng biện pháp, giải pháp khả thi để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

3. Về Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trên cơ sở Chương trình làm việc năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình làm việc năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình làm việc của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng Chương trình làm việc này.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thành công. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

______________

(*) Tựa đề do Ban Biên tập đặt

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG