22/11/2018 - Lượt xem: 4792
Qua 10 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Từ đó, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Việc củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, bổ sung quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp được quan tâm; công tác bồi dưỡng, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết thực hiện quy chế dân chủ được chú trọng. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước có những tiến bộ, ngày càng đi vào chiều sâu; người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết có hiệu quả. Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Từ đó, góp phần phát huy dân chủ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 07/CT-TU và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên, sâu rộng; một số nơi triển khai lồng ghép, còn mang tính hình thức; chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của một số tổ chức và người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Triển khai thực hiện các nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở một số nơi còn hạn chế, khó khăn; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt ở khu dân cư còn ít; hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số địa phương còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Quy chế dân chủ chưa được triển khai thực hiện đầy đủ trong loại hình doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, biểu dương, thi đua khen thưởng về thực hiện quy chế dân chủ chưa kịp thời.

Họp lấy ý kiến nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tại thị xã An Khê

Từ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh như sau:

Một là, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, nhận thức đúng đắn về phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, xem việc thực hiện quy chế dân chủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên. Thực tế cho thấy, ở địa phương, đơn vị nào cấp ủy xác định rõ vai trò, trách nhiệm, chính quyền tự giác, cán bộ chủ chốt có trách nhiệm, nhiệt tình quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ thì nơi đó quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy, kinh tế - xã hội phát triển, giảm khiếu nại, tố cáo, lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao.

Hai là, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện dân chủ phải đi đôi với giữ gìn kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế cụ thể; đồng thời, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Bốn là, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đủ mạnh, thật sự chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, phân công trách nhiệm các thành viên; duy trì tốt chế độ sinh hoạt của ban chỉ đạo; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG