28/01/2018 - Lượt xem: 2565
Ngày 26-1 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Hội nghị triển khai công tác tổ chức – xây dựng Đảng năm 2018. Ảnh: T.N
Hội nghị triển khai công tác tổ chức – xây dựng Đảng năm 2018. Ảnh: T.N
 
Dự hội nghị, đại diện cơ quan Trung ương có đồng chí Vũ Quang Trung-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II Ban Tổ chức Trung ương. Về phía địa phương có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, lãnh đạo cấp ủy và ban tổ chức cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy... 
 
Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá năm vừa qua, công tác tổ chức-xây dựng Đảng đạt được những thành quả tiêu biểu. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ,  xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, cùng các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tiếp tục rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ, tham mưu ban thường vụ cấp ủy rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và  xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026, hoàn chỉnh báo cáo và hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, triển khai phương án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và đoàn thể giai đoạn 2015-2021; chỉ đạo các cấp, các ngành không tăng tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo đúng quy định của Trung ương; điều chỉnh tinh gọn bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đảm bảo việc tinh giản biên chế  trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt. Trong năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.887 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 5,55% so với đầu năm, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh lên 54.936 đảng viên. 
 
 
  Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: T.N
Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: T.N
 
Hội nghị đã nghe một số ý kiến phát biểu trao đổi thảo luận, cũng như thẳng  thắng chỉ ra một số mặt hạn chế cần quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng là một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ sở năng lực còn hạn chế, lúng túng trong việc vận dụng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn ở địa phương. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên có lúc có nơi chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên…
 
Bên cạnh đó, hội nghị xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vận dụng phương châm “Tích cực, chủ động; bám sát thực tiễn; đổi mới, sáng tạo, coi trọng hiệu quả”, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020  đã đề ra... 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đề nghị cấp ủy các cấp phải quán triệt các nội dung kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng bộ, tập thể ban chấp hành và ban thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quôc phòng an ninh. Nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng cá nhân Đảng viên, cán  bộ, người đứng đầu trong việc đẩy mạnh và thường xuyên thực hiện đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên... Mặt khác đồng chí cũng nhấn mạnh cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu  quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó từng Chi bộ phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự học, tự rèn luyện trong tổ chức đảng. Mặt khác thường xuyên chú trọng công tác thực hiện cải cách hành chính. 
 
Bên cạnh đó, nhanh chóng tổ chức thực hiện sắp xếp giảm thiểu đầu mối cơ quan đơn vị ở các cấp, ngành, địa phương. Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, cũng như tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh, cấp ủy các cấp liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng...

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG