20/07/2019 - Lượt xem: 1638
Những năm quan, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhờ đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hệ thống thể chế tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình thực hiện. Thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi theo hướng đơn giản hơn, cải thiện một bước quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông dần đi vào nền nếp; quy trình, thủ tục, thời gian, phí và lệ phí được công khai, hạn chế việc phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần, nhiều nơi của tổ chức và cá nhân. Tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà của một bộ phận công chức được đẩy lùi.

Tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn các cấp được kiện toàn, sắp xếp theo đúng quy định, đảm bảo tinh gọn, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Việc xây dựng kế hoạch biên chế, thực hiện các quy trình tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh không ngừng được nâng cao. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã tạo được sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng biên chế và kinh phí được giao; công nghệ thông tin tiếp tục được ứng dụng rộng rãi. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO thường xuyên được duy trì và cải tiến. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được nâng cao, đã và đang tạo được lòng tin đối với các nhà đầu tư.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, công tác cải hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian đến, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020; kết hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Kế hoạch số 1991/KH-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo của tỉnh Gia Lai, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong công tác giải quyết, tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được tỉnh giao. Đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của đối tượng chịu tác động, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành; kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính còn chồng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức. Thường xuyên rà soát, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính. Tăng cường đối thoại giữa các cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong theo dõi, giám sát, tham gia ý kiến về các quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành để không còn chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp chức năng. Đẩy mạnh phân cấp trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo đồng bộ, đúng các quy định của pháp luật, tăng tính chủ động và phù hợp hơn cho các cấp, các ngành.

Triển khai rà soát, tổ chức bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tập trung đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh; đảm bảo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với tỷ lệ cao. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo nguyên tắc kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử; thực hiện trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với doanh nghiệp.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG