28/04/2020 - Lượt xem: 2246
Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Việc triển khai thực hiện theo tinh thần Quy định 285-QĐ/TW đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các đề tài nghiên cứu lý luận vừa đảm bảo phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước. Thực hiện quy trình công khai yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định, đánh giá, chọn thầu... đảm bảo minh bạch cả về nghiên cứu, tài chính, gắn với đặt hàng trong nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Việc đổi mới cơ chế quản lý và phát huy dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ đã chuyển mạnh từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, lấy ứng dụng kết quả nghiên cứu làm căn cứ chủ yếu để lựa chọn đầu tư. Tỉnh đã đầu tư xây dựng mạng lưới nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; đẩy mạnh hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, kêu gọi đầu tư công nghệ cao theo hướng bền vững trong sản xuất, chế biến, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03 tháng 7 năm 2019 về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2019 về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 để đẩy mạnh phát triển sản xuất cho nhân dân.

Ảnh: N.Đ

Các đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần nâng cao hiệu quả chiến lược đào tạo nhân lực, cán bộ cho tỉnh; nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương được nghiên cứu triển khai thực hiện, nhất là, đã phối hợp với Viện khảo cổ - Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga tại Novosibirsk tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè hai mặt ở Châu Á, nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Có 06 đề tài được thực hiện sát với tình hình thực tế của tỉnh, như: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai; phục dựng lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai để phục vụ công tác phát triển du lịch tại tỉnh Gia Lai; nâng cao hiệu quả phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai góp phần đảm bảo an ninh trật tự; vai trò của đảng viên và tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; đánh giá hiệu quả công tác quản lý người Việt Nam định cư ở nước ngoài về cư trú tại Gia Lai; giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Qua nghiên cứu đề tài, đã góp phần làm rõ thực trạng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan, doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai hiện nay. Kết quả nghiên cứu của các đề tài là tư liệu cần thiết được công bố chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai ứng dụng, giúp cho việc hoạch định chính sách sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian đến, tỉnh sẽ chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra để đảm bảo môi trường dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên trì Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị trên cơ sở thực tiễn, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, khắc phục tính hình thức để mang lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu, ứng dụng.

Tập trung lãnh đạo thực hiện dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị đảm bảo minh bạch, mở rộng, đa dạng nội dung nghiên cứu theo quy trình đăng ký, thẩm định, lựa chọn đề tài, gắn với cơ chế đặt hàng. Đi sâu nghiên cứu những vấn đề cấp thiết của đời sống kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị; ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp địa phương.

Thực hiện cơ chế, chính sách đặt hàng, hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, trung tâm nghiên cứu của Trung ương, khu vực, các trường đại học trong nước (hoặc nước ngoài), góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB674.50700.42
SGD17,374.5217,934.18
SEK2,211.012,305.17
SAR6,241.016,491.34
RUB289.50320.52
NOK2,199.332,293.00
MYR5,253.545,368.80
KWD76,536.4579,606.33
KRW17.3619.04
JPY176.72185.22
INR284.73296.15
HKD2,948.363,043.33
GBP28,304.2929,216.01
EUR24,907.6826,039.29
DKK3,333.673,461.77
CNY3,386.593,496.21
CHF25,171.7025,982.52
CAD16,854.4617,397.37
AUD15,370.3415,865.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG