02/06/2019 - Lượt xem: 1873
Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân tộc được nâng lên.

Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, đưa chính sách của Trung ương, của tỉnh kịp thời đến được với các tầng lớp nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình về công tác dân tộc được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy quyền làm chủ, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân tộc, việc thực hiện các chính sách dân tộc có lúc, có nơi còn có biểu hiện coi nhẹ. Công tác tuyên truyền giáo dục hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện một số chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành, địa phương chưa thật sự có hiệu quả. Chất lượng dạy và học ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Đội ngũ cán bộ y tế ở một số nơi còn thiếu; cơ sở khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế, nhất là ở cơ sở chưa đảm bảo nên việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Một số cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm bố trí, cơ cấu vào hệ thống chính trị nhưng vẫn hạn chế về trình độ, năng lực thực tiễn nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Nguyễn Đông

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, tỉnh Gia Lai rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, làm tốt công tác quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, coi đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai là, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sạch, vững mạnh, có vai trò quyết định trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ba là, trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc phải có sự phối hợp tốt giữa các ban, ngành có liên quan, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc. Chủ động chăm lo lợi ích thiết thực, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Khi xử lý các vấn đề có liên quan đến vấn đề dân tộc phải kiên trì vận động, thuyết phục; giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở những vấn đề xã hội bức xúc, không để xảy ra “điểm nóng”. Tăng cường giáo dục, thuyết phục, chống tư tưởng ly khai và tư tưởng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG