The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính
28/10/2021 - Lượt xem: 969
Trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, tỉnh đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND thành phố Pleiku.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền là yếu tố đầu tiên nhằm đưa thông tin về cải cách hành chính đến các tổ chức, cá nhân. Các cấp ủy, chính quyền đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh một cách thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả đến tất cả tổ chức, cá nhân, như: Tổ chức các hội nghi, tập huấn chuyên đề cải cách hành chính; đăng tải thông tin cải cách hành chính trên Website của tỉnh; tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (chuyên mục cải cách hành chính, chuyên mục Dân hỏi Cơ quan nhà nước trả lời); tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh; tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo sở với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chung tay cải cách hành chính”; thiết lập tổng đài phục vụ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính… Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến địa phương, đơn vị trong tỉnh; trên cơ sở đó, hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với lộ trình chung và điều kiện thực tế của tỉnh. Các kế hoạch đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo từng lĩnh vực, phân công cụ thể trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành trên 07 nhiệm vụ chung về cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, nhất là các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Thực hiện các quyết định của Bộ Nội vụ về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính các năm (2016, 2017, 2018, 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì, phát huy các tiêu chí đã đạt được, cải thiện các tiêu chí chưa đạt, không đạt để nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Căn cứ Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Bộ Chỉ số cải cách hành chính riêng dành cho các các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó, hằng năm căn cứ vào kết quả tự đánh giá của các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả điều tra xã hội học do Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện, Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đã thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016, 2017, 2018, 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, đã mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh, từ năm 2017 - 2020, tổ chức tập huấn về các nội dung cải cách hành chính, kỹ năng giao tiếp công vụ, văn hóa công sở cho 2.148 lượt lãnh đạo, quản lý, công chức chuyên trách cải cách hành chính, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và nhân viên Bưu điện tỉnh.

Với những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước tạo niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh.

Chí Kiên

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG