The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng
24/06/2020 - Lượt xem: 1677
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng hàng đầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.

Trong những năm qua, cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp của tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận; bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là từ khi Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị ban hành để triển khai thực hiện. Cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đã tích cực phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trong từng giai đoạn, cụ thể hóa thành Kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương (hằng năm, các Sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, cấp xã đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong những năm qua công tác triển khai thực hiện dân vận chính quyền trên các lĩnh vực đã được phát huy một cách hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuyển biến rõ rệt, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; cải cách thủ tục hành chính được quan tâm; những vấn đề bức xúc của nhân dân cơ bản được giải quyết kịp thời; chú trọng huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác vận động nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân về mọi mặt luôn được nêu cao.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được cụ thể hóa theo đúng quy định của Luật Ban hành Văn bản QPPL năm 2015; số lượng, chất lượng văn bản QPPL ngày càng được nâng cao, tất cả các văn bản QPPL đều được tổ chức lấy ý kiến trước khi ban hành, đảm bảo tính minh bạch, cụ thể, rõ ràng, chi tiết, thực sự đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống hạ tầng và các ứng dụng công nghệ thông tin được hoàn thiện theo mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử như: Hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” đã được triển khai tại 85% Sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện, cấp xã; 100% các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử). Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 của tỉnh đứng thứ 30 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng), tăng 20 bậc so với năm 2010, tăng 03 bậc so với năm 2018.

Lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Ảnh: N.Đ

Thời gian qua, cơ quan hành chính và chính quyền các cấp của tỉnh đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp tại công sở, nơi cư trú. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình giải quyết công việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; từ năm 2010 đến nay, Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh đã kiểm tra 80 cuộc tại 107 đơn vị; qua kiểm tra đã yêu cầu một số cơ quan, đơn vị khắc phục tồn tại, thiếu sót để phục vụ công dân, tổ chức tốt hơn, chấn chỉnh, nâng cao ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhờ đó mà tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2019 toàn tỉnh có 93,8% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với công tác dân vận gắn với hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo được cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm, chú trọng; từ đầu năm 2010 đến nay, tỉnh đã triển khai và kết thúc 175 cuộc thanh tra, qua thanh tra phát hiện sai phạm về tài chính 148 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 110 tỷ đồng, kiến nghị khác 11 tỷ đồng; chuyển 12 vụ việc sang cơ quan điều tra với số tiền 27 tỷ đồng; xác minh, giải quyết 3.461 đơn khiếu nại, tố cáo (cấp tỉnh 652 đơn, cấp huyện 1.599 đơn, cấp xã 1.210 đơn), đạt 100%. Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đã tham mưu, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh giải quyết 59 vụ khiếu nại. Từ năm 2010 đến hết tháng 7/2014, Thanh tra tỉnh đã tiếp dân thường xuyên tại trụ sở cơ quan Thanh tra 330 lượt người; từ tháng 8/2014 đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp công dân 17.602 lượt (thường xuyên 7.189 lượt, định kỳ 10.413 lượt). Tính đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có vụ khiếu nại, tố cáo nào đông người, phức tạp, kéo dài.

Song song với thực hiện nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên tất cả các lĩnh vực là công tác củng cố, kiện toàn hệ thống dân vận trong bộ máy chính quyền các cấp. Thực hiện quy định về phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận tại Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị; theo đó, cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác dân vận của chính quyền, 19 Sở, ban, ngành tỉnh phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận (gồm 04 Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ; 15 Phó Giám đốc và tương đương ở các Sở, ban, ngành còn lại); cấp huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận của chính quyền, 13 phòng, ban đều phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách công tác dân vận của chính quyền, 01 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm nhận công tác dân vận (do đồng chí Chủ tịch UBMTTQ xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm).

Qua kết quả đạt được và đánh giá tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền ở địa phương, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận chính quyền trong những năm tiếp theo. Cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp về công tác dân vận của chính quyền. Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính, nhất là các khâu, lĩnh vực đột phá về thể chế, thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy, xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai, minh bạch trong xử lý công việc, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, tập trung theo dõi những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức vận động, tuyền truyền, giải quyết phù hợp, thiết thực. Tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; nhân rộng những mô hình dân vận điển hình, có hiệu quả để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Nguyễn Văn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG