25/05/2022 - Lượt xem: 312
Ngày 23/5/2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh.

Một số nội dung chính trong Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Xác định việc thực hiện Cuộc vận động là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Việc triển khai Cuộc vận động phải được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, phong tục tập quán của từng địa phương. Kết quả mang lại đảm bảo thiết thực, không chạy theo thành tích; lấy hiệu quả sự thay đổi tích cực về nếp nghĩ, cách làm, về công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh làm mục tiêu chính của Cuộc vận động.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm hỏi động viên một hộ dân tại Làng Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động đến từng địa bàn khu dân cư; hằng năm, quan tâm bố trí kinh phí để hỗ trợ ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện Cuộc vận động và kinh phí xây dựng mô hình thực hiện Cuộc vận động theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động; cụ thể hóa nội dung Sổ tay thực hiện Cuộc vận động sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tạo sức lan tỏa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động. Chủ trì, hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số; gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức mình. Trên cơ sở đó, mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận đảm nhận các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp, sát thực tế để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động; phối hợp với ủy ban nhân dân và các ban, ngành liên quan ký kết chương trình phối hợp cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động gắn với việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cộng đồng để làm điểm, làm mẫu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động nhằm tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đổi mới nội dung, hình thức nhằm tuyên truyền sâu rộng, phù hợp, thiết thực, hiệu quả về Cuộc vận động. Giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG