28/01/2015 - Lượt xem: 2324
Sau 1 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 

 Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: TH)

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại. Các đại biểu tập trung đề xuất một số ý kiến, kiến nghị nhằm làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2014.

Nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Đó là một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, còn có tư tưởng khoán cho UBKT thực hiện; các cơ quan tham mưu và một số cấp uỷ chưa chủ động thực hiện công tác nghiên cứu dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để chủ động có chủ trương, biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp...

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị: UBKT Trung ương và UBKT các cấp tiếp tục là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của đảng cầm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo tinh thần đó, cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và UBKT các cấp cần đề ra kế hoạch và biện pháp công tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh mà đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời, thận trọng các nguồn thông tin phản ảnh về tổ chức đảng, đảng viên, nếu có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm...

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TH)

Đặc biệt, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước Đại hội. UBKT các cấp giúp cấp ủy cùng cấp nắm danh sách đại biểu dự Đại hội, nhất là những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Nếu phát hiện tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ; hoặc đảng viên không đủ tư cách đại biểu đại hội, không đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định, UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đề xuất với cấp ủy xem xét, quyết định việc chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và điều chỉnh việc bố trí, sử dụng cán bộ trước khi tiến hành đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng: UBKT các cấp chủ động tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác; phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp tiến hành thẩm tra, xác minh, tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp nhận xét, xác nhận về đảng viên ứng cử vào cấp ủy khóa mới hoặc đánh giá, nhận xét đảng viên được đề cử để bầu vào cấp ủy mà không phải là đại biểu dự đại hội... Đi sâu nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kết quả khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, quy định những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm; việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập; uy tín trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý: Tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hộ Đảng cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI cho phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Cấp ủy và UBKT các cấp cần xây dựng kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và kết quả thực hiện quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ Đại hội XI; chuẩn bị tốt nhân sự tham gia UBKT các cấp nhiệm kỳ tới đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, phương pháp công tác, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không đưa vào UBKT những cán bộ không đủ các tiêu chuẩn theo quy định, hoặc vi phạm các nội dung như để cơ quan, đơn vị quản lý mất đoàn kết nội bộ, có dư luận về phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình thiếu gương mẫu; uy tín không cao, có khuyết điểm, vi phạm kỷ luật, ngại va chạm, ngại đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cơ hội, cục bộ địa phương, vụ lợi cá nhân, không có bản lĩnh, chính kiến, không chấp hành sự phân công công tác của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Đồng thời chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao...

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG