The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân
20/05/2020 - Lượt xem: 3066
Qua 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã đạt một số kết quả tích cực.

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã chủ động cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ở cấp mình. Các cấp, các ngành đã ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, vấn đề bức xúc. Những ý kiến tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số ít cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khi xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại còn chung chung, thiếu cụ thể, do đó, việc triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao. Trong một số lĩnh vực, khi đối thoại trực tiếp chưa đi thẳng vào vấn đề trọng tâm nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với nhân dân ở một số đơn vị, địa phương còn chậm; còn lồng ghép việc đối thoại, lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương; số lượng người dân tham gia tại các buổi tiếp xúc, đối thoại và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa nhiều. Vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau đối thoại chưa thường xuyên.


Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, để việc thực hiện các quyết định có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại theo Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn, định hướng dư luận nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, hòa giải, giải quyết ngay tại cơ sở, tránh tạo thành điểm nóng. Thực hiện tốt và đúng quy định công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, người đứng đầu trong giải quyết công việc, để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm trong việc tiếp xúc, đối thoại, lựa chọn hình thức đối thoại phù hợp (định kỳ, thường xuyên, đột xuất); đa dạng hình thức nắm bắt thông tin trước khi tổ chức đối thoại; nội dung trả lời phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề mà ý kiến nhân dân nêu ra tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, đúng với các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, tăng cường các cuộc tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề; đồng thời, mở rộng các hình thức đối thoại gián tiếp. Quan tâm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động tiếp xúc, đối thoại. Tập trung giải quyết những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại và thông báo rộng rãi kết quả giải quyết để nhân dân biết.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa ủy ban nhân dân với mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Phát huy các hình thức giám sát nhân dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Động viên nhân dân giám sát thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, nhất là liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, giảm nghèo bền vững, xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG