The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Krông Pa quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
07/03/2020 - Lượt xem: 1992
Thời gian qua, xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cấp bách góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 17 tháng 01 năm 2017 “về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, kết quả có 2.571/2.822 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập (đạt tỷ lệ 91,1%). Đồng thời, xây dựng Chương trình số 31-CTr/HU, ngày 27 tháng 6 năm 2017 để triển khai thực hiện trong đó xác định 15 nhiệm vụ cần thực hiện ngay, thường xuyên và các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là việc nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, hoạt động của cơ quan, đơn vị, việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và những vấn đề mới phát sinh. Gắn nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giúp các cấp ủy cơ sở đánh giá chính xác những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.

Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, giữ vững niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với chủ trương và định hướng phát triển của huyện. Nội bộ các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cơ bản giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mối quan hệ trong cấp ủy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ đảng viên với quần chúng nhân dân ngày càng gắn bó, phát huy dân chủ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phòng ngừa các âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Chưa phát hiện trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo 27 biểu hiện suy thoái.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; từng bước đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt và chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề về tư tưởng, tâm trạng xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định những nội dung trọng tâm, đột phá cho cả giai đoạn và từng năm để tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong học tập và làm theo gương Bác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Trong 03 năm qua (2016 - 2019), Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 77 lượt tập thể và 77 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải thể Ban Chỉ đạo 94, thành lập Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực trong phạm vi địa bàn huyện.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG