The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Chư Prông hoàn thành đại hội cấp cơ sở theo kế hoạch
18/06/2020 - Lượt xem: 2333
Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Chư Prông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm; tập trung định hướng tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện trong 6 tháng đầu năm 2020; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai mở các lớp đào tạo - bồi dưỡng theo Kế hoạch năm 2020. Trong 06 tháng đầu năm, đã mở 04 lớp với 309 học viên (01 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước với 78 học viên; 01 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho bí thư các chi bộ trường học trên địa bàn huyện với 91 học viên; 01 lớp đối tượng Đảng với 61 học viên; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới với 78 học viên).

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo gắn với củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết ở các xã, thị trấn và các phòng, ban của huyện. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đến nay, có 60/60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức đại hội theo Kế hoạch. Tổng kết công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên gắn với thành lập chi bộ có chi ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã kết nạp 30 quần chúng vào Đảng (đạt tỷ lệ 0,9% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ) và chuyển đảng viên chính thức cho 77 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 4.088 đồng chí, trong đó: Nữ là 1.388 đồng chí, dân tộc là 1.245 đồng chí, tôn giáo là 46 đồng chí. Tính đến nay, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy có chi ủy là 189/255, đạt tỷ lệ 74,1%; số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy: 113/146, đạt tỷ lệ 77,39%; số chi bộ trường học có chi ủy là 36/59, đạt tỷ lệ 61%; số chi bộ quân sự có chi ủy là 19/20, đạt 95%.   

           

Chư Prông hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Ảnh: N.Đ    

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành giám sát đối với 03 tổ chức cơ sở đảng và 06 đảng viên, tăng 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phối hợp Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát đối với Đảng ủy Quân sự huyện theo Chương trình phối hợp năm 2020 giữa Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã thi hành kỷ luật đối với 23 đảng viên, tăng 13 đảng viên so với cùng kỳ năm 2019; trong đó: Khiển trách 21 đảng viên; cảnh cáo 02 đảng viên. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực; nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp được nâng lên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, Huyện ủy tập trung chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm 2020; tuyên truyền về kết quả đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).            

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII. Tiếp tục củng cố, kiện toàn chức danh lãnh đạo đang còn khuyết ở một số phòng, ban của huyện và cơ sở. Tăng cường công tác phát triển đảng viên gắn với thành lập chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chú trọng giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 theo quy định.   

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG