15/09/2018 - Lượt xem: 2430
Sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Huyện Đak Đoa nằm về phía Đông của tỉnh Gia Lai, cách trung tâm tỉnh (thành phố Pleiku) khoảng 15km; có tổng diện tích đất tự nhiên là 98.866,02 ha, chiếm 6,36% diện tích của tỉnh Gia Lai. Tổng dân số là 112.584 người (theo niên giám thống kê năm 2017), có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc kinh 50.229 người, chiếm 44,6%, Bahnar 40.502 người, chiếm 35,97%, Jrai 21.217 người, chiếm 18,7%, dân tộc khác 647 người, chiếm 0,57%. Huyện có 16 xã và 01 thị trấn (trong đó có 06 xã khu vực I, 07 xã khu vực II và 04 xã khu vực III), với 156 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 106 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, có 41 thôn, làng đặc biệt khó khăn).

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sử nỗ lực của toàn Đảng bộ huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển; tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức độ khá (bình quân đạt 11%/năm); thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả, đến nay có 4/16 xã đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 02 xã đạt chuẩn; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, huyện có 17/62 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; có 14/17 trạm tế đạt chuẩn quốc gia, có 37 bác sỹ (tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 3,5%); tỷ lệ xã có bác sỹ đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,51%; công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo, bình quân hằng năm giảm từ 2,5-3,5%, tính đến cuối năm 2017, huyện còn 3.027 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,68% (giảm 2,78% so với năm 2016); tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 65-CTr/HU, ngày 17/10/2013 về Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Qua việc tổ chức học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/HU, ngày 27/11/2015 về về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 15/02/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc xây dựng lực lượng cốt cán trong Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 22/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 08/6/2017 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là việc triện khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X), …

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch về công tác vận động quần chúng sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị gắn vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của các địa phương, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận xem đó là nội dung quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận để xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện gắn với việc quán triệt thực hiện Chương trình số 65-CTr/HU, ngày 17/10/2013 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền và xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; văn bản số 1358/UBND-VX, ngày 31/7/2017 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017 - 2021 ở tỉnh Gia Lai.

Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã nhận thức rõ hơn công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, nên mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều phải làm công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB671.75697.56
SGD17,409.8117,970.60
SEK2,222.982,317.65
SAR6,242.676,493.07
RUB292.36323.69
NOK2,204.382,298.26
MYR5,285.785,401.74
KWD76,561.4479,632.33
KRW17.4019.08
JPY176.48184.96
INR285.27296.71
HKD2,948.323,043.29
GBP28,473.1929,390.36
EUR25,016.4326,152.97
DKK3,348.423,477.09
CNY3,378.773,488.13
CHF25,301.0426,116.02
CAD16,954.4717,500.60
AUD15,430.5015,927.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG