The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Quan tâm thực hiện công tác dân vận
22/05/2020 - Lượt xem: 2012
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác dân vận, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ, tổng kết đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ cấp ủy, chính quyền làm việc, nghe báo cáo tình hình và định hướng hoạt động, đồng thời xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến các tầng lớp nhân dân. Hằng tháng, tổ chức giao ban Khối Đảng - Đoàn thể để đánh giá kết quả, hạn chế và đề ra nhiệm vụ trong tháng đến.

Gắn với việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các kế hoạch, quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng các cấp về công tác dân vận; đồng thời, quan tâm công tác sơ kết, tổng kết và công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của các ban, ngành của tỉnh về công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyến hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều xã, thị trấn đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đã có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Glar, KDang, Tân Bình, Nam Yang, Hneng, Đak Krong và Hải Yang; trong công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác dân vận. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tổ chức sơ kết, tổng kết theo chương trình, kế hoạch của huyện. Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận đối với các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận. Ảnh: N.Đ

Việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, như: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Tây nguyên; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) về công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy về phòng chống bạo loạn; Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/11/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;...

Từ năm 2011 đến năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” từ cơ sở đến cấp huyện và tham gia Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh đạt nhất, nhì, ba toàn đoàn. Kết quả tổ chức Hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thông qua Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng công tác Dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thái độ phục vụ nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tạo được sự lan tỏa và có ảnh hưởng tích cực đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm và có chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp. Hiện nay, tất cả các tổ chức cơ sở đảng đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đa số các doanh nghiệp nhà nước có tổ chức công đoàn. Hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; có trên 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 09 lớp với 537 người tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Khối Dân vận, cán bộ dân tộc - tôn giáo các xã, thị trấn, tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố, cán bộ phụ trách công tác dân vận của các tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, tin học cho 8.160 lượt cán bộ; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, Hội, cán bộ lãnh đạo với 1.620 lượt cán bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công một đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách công tác dân vận và trực tiếp làm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Cấp uỷ xã, thị trấn phân công một đồng chí Phó Bí thư trực tiếp làm trưởng Khối dân vận, theo dõi, hướng dẫn củng cố, kiện toàn Khối Dân vận xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả, đồng thời bố trí một cán bộ bán chuyên trách giúp trưởng khối theo dõi công tác dân vận. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ phân công đồng chí Phó Bí thư, những tổ chức cơ sở đảng không có Phó Bí thư thì đồng chí Bí thư phụ trách công tác dân vận. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tiến hành khảo sát chất lượng cán bộ phụ trách công tác dân vận và cán bộ bán chuyên trách dân vận của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG