28/10/2020 - Lượt xem: 1514
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa, sự điều hành của chính quyền các cấp, công tác dân vận trong hệ thống chính trị cơ sở nói chung và công tác dân vận của chính quyền nói riêng ngày càng được quan tâm chú trọng, đi vào chiều sâu.

Chỉ đạo thực hiện quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác dân vận. Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và các văn bản hướng dẫn, đốc đốc của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 246-CV/HU, ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp (gọi tắt là Kết luận 114-KL/TW). Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 65-CTr/HU, ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... Chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốn việc thực hiện, góp phần phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao ý thức, tác phong, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận. Công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện được triển khai thường xuyên. Hằng năm, tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm của cán bộ, người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quản lý việc điều hành ngân sách và các nguồn quỹ ở các đơn vị xã, thị trấn. Đặc biệt, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn để tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại 04 đơn vị (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã Hà Bầu và Glar). Bên cạnh đó, công tác sơ kết, tổng kết đánh giá 06 tháng, 01 năm việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện.

Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước gắn liền với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức. Phân công cán bộ lãnh đạo cơ quan Nhà nước cấp huyện, xã phụ trách công tác dân vận theo tinh thần Quyết định 166-QĐ/HU, ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2017 - 2021, các chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận chính quyền hằng năm và các văn bản chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Huyện Đak Đoa tổ chức gặp gỡ nhân dân để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: N.Đ

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công vụ, rà soát, kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế. Thực hiện nghiêm kỷ cương văn hóa công sở, phân công nhiệm vụ rõ ràng từng chức danh lãnh đạo; góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo “gần dân, sát dân”, không để xảy ra những vấn đề phức tạp liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại, từ đó góp phần ổn định và phát triển kinh tế của huyện.

Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, huyện đã tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong 05 năm qua huyện đã tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tăng từ 30% năm 2015 lên hơn 38% năm 2020. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,62% năm 2015 xuống còn 1,3% năm 2020. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, nguồn huy động của cộng đồng để giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho hộ nghèo. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, nhân dân trong các làng đoàn kết, đời sống ổn định. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tín đồ các tôn giáo luôn được đảm bảo, hoạt động lễ nghi tôn giáo đúng pháp luật, các chức sắc, đồng bào theo đạo an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nhìn chung, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức thực hiện tốt các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền, nên việc triển khai thực hiện công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị.

Phương Anh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG