The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
29/11/2019 - Lượt xem: 1952
Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương.


Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phổ biến nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; phổ biến, quán triệt Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...

 

Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ảnh: N.Đ

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW,  ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề"Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Tuyên truyền, vận động  nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, không để các phần tử xấu lôi kéo, xúi giục, kích động nhân dân, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, không tin, không theo tà đạo “Hà Mòn” và các đạo lạ khác. Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; qua đó vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là công tác dân tộc, công tác tôn giáo và QCDC; phối hợp tổ chức các hoạt động truyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020) và Đại hội  thi đua yêu nước của từng hệ thống tổ chức. Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận  khéo“ tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về xây dựng mô hình Nông hội và hợp tác xã kiểu mới.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG