17/05/2020 - Lượt xem: 1875
Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai nhiều nội dung, hình thức làm công tác dân vận phù hợp, hiệu quả.

Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp để cho ý kiến về những công việc quan trọng của địa phương theo luật định. Tại các kỳ họp, đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, qua đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 393 nghị quyết trên các lĩnh vực, các nghị quyết ban hành đã đi vào cuộc sống và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Các đợt giám sát, khảo sát của hội đồng nhân dân các cấp được triển khai tập trung vào những vấn đề nhân dân còn bức xúc, hướng về cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai 179 đợt giám sát, khảo sát. Sau các đợt giám sát, khảo sát, Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn từng bước được đổi mới; đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri, bảo đảm các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân đều được cơ quan thẩm quyền xem xét, trả lời theo quy định. Công tác tiếp dân, xử lý đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ 101 cuộc, với 1.387 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 2.307 đơn).

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 18 tháng 7 năm 2017 về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017 - 2021; kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền hằng năm, kế hoạch năm “Dân vận khéo” 2020; phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách công tác dân vận; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết các vụ việc phát sinh với tinh thần cầu thị, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên thông qua việc triển khai tốt chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh với các sở, ban, ngành.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và chính quyền cơ sở ban hành và triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác dân vận chính quyền hằng năm; 17/17 huyện, thị xã, thành phố ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp với ban dân vận cùng cấp; 100% địa phương, cơ sở phân công đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, 100% ủy ban nhân dân cấp huyện, xã triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (văn phòng điện tử), từ đó việc luân chuyển văn bản điện tử đã được thực hiện liên thông 04 cấp (từ Trung ương đến Ủy ban nhân dân tỉnh và từ Ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và xã); 17/17 đơn vị hành chính cấp huyện, 181/220 đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Xây dựng quy định để cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; định kỳ 06 tháng, 01 năm sơ kết công tác dân vận chính quyền; định kỳ 03 tháng đối với cấp huyện, hằng tháng đối với cấp xã, ủy ban nhân dân có chương trình làm việc với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; bảo đảm kinh phí và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động của khối dân vận. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã đi vào thực chất, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện đầy đủ; nhiều nơi thực hiện việc công khai hóa các khoản thu, chi ngân sách của địa phương, chi tiêu trong nội bộ cơ quan, các khoản thu trong nhân dân và kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, làm việc với các đồn biên phòng trên địa bàn các huyện biên giới. Ảnh: N.Đ

Các sở, ban, ngành tỉnh đã cung cấp hơn 1.492 thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 2; 326 thủ tục mức độ 3 và 117 thủ tục mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp. Hệ thống hạ tầng và các ứng dụng công nghệ thông tin được hoàn thiện theo mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” đã được triển khai tại 85% sở, ban, ngành; nhiều đơn vị nghiên cứu ứng dụng zalo để phục vụ công dân, doanh nghiệp theo dõi, tra cứu tình trạng hồ sơ, thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hiện dân chủ, công khai tài chính, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của cán bộ, công chức được thông tin kịp thời, đúng quy định.

Các cơ quan tư pháp tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Công tác rà soát, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ. Chất lượng thực hành công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng hình sự được nâng cao. Hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án dân sự được triển khai đúng quy định của pháp luật. Cơ quan tòa án đã hòa giải thành công và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự được 14.244 vụ dân sự; tỷ lệ hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đạt gần 60%; công tác xét xử được quan tâm, tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh xét xử 295 vụ án hành chính, thực hiện nghiêm việc đối thoại giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích các bên trong các vụ án. Công tác thi hành án được chú trọng, đã tiến hành 123.293 vụ thi hành án, đạt tỷ lệ trên 90%. Công tác thanh tra được thực hiện tốt, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai và kết thúc 175 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm về tài chính trên 148 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi và nộp ngân sách nhà nước 110 tỷ đồng, kiến nghị khác 11 tỷ đồng; chuyển 12 vụ việc sang cơ quan điều tra với số tiền 27 tỷ đồng.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với ban dân vận cấp ủy cùng cấp và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận. Hiện nay, có 17 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đảm nhận làm công tác dân vận tại 71 xã, phường, thị trấn ở 17 huyện, thị xã, thành phố; 16 đơn vị quân đội đảm nhận 36 xã thuộc 11 huyện, thị xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị quân đội chủ động tham gia củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Bộ đội Biên phòng làm tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng thôn, làng văn hóa, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Công an các cấp có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường công tác dân vận gắn với việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thời gian đến, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, nhất là các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng công khai, dân chủ, thân thiện và gần dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và những bức xúc của người dân.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG