The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân
08/09/2019 - Lượt xem: 2129
Công tác dân vận trên địa bàn thị xã An Khê thời gian quan luôn được quan tâm và có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động.

Các hình thức tuyên truyền, tập hợp quần chúng nhân dân ngày càng đa dạng, hướng về cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp thị xã đến người dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tuyên truyền người dân thay đổi nhận thức, nghiên cứu đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch theo tìm năng, lợi thế sẵn có của thị xã. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội đúng, đủ và kịp thời. Qua đó, đã phần nào giúp họ cải thiện được đời sống, được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục ... thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục quán triệt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các nghị định, pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở các loại hình tổ chức đảng; Quyết định số 553-QĐ/TU, Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quy định trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Năm 2017, toàn thị xã đã tổ chức 18 Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với một số cơ quan, đơn vị và nhân dân; năm 2018 tổ chức 35 Hội nghị đối thoại. Với phương châm hướng về cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp đã có ý thức thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chí công vô tư”; thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch đi cơ sở, tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với dân, giải đáp vướng mắc cho người dân; quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử với nhân dân đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Đồng thời, tạo điều kiện để dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia vào hoạt động xây dựng địa phương trên tất cả các mặt, phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện các chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Chỉ đạo các cấp chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước từ thị xã đến cơ sở; quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố các... góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thị xã không có điểm nóng; không tồn tại vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp.

Ảnh minh họa

Xây dựng và hoàn thiện nền hành chính phục vụ nhân dân theo hướng trong sạch, minh bạch, hiện đại. Các cơ quan chính quyền đã phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”; bước đầu thực hiện hiệu quả “một cửa điện tử” ở một số địa phương, đơn vị, tạo nhiều thận lợi cho người dân về thời gian, giảm thiểu đi lại nhiều lần. Thời gian qua, bộ phận “một cửa” thị xã và các xã, phường đã giải quyết đúng hẹn trên 95% hồ sơ công việc của nhân dân. Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 85%. 

Các phong trào thi đua yêu nước, mô hình “dân vận khéo” tiếp tục được duy trì, qua các hoạt động sơ kết, tổng kết đã phát hiện ra nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả.Qua tổng kết phong trào đã có 15 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực được đề nghị Uỷ ban nhân dân thị xã, Ban Dân vận các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày càng đạt kết quả tích cực góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết trong dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Với việc triển khai một cách đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận trong tình hình mới đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhiều mặt; cấp ủy, chính quyền các cấp gần dân hơn, phần nào nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo tích cực từ nhiều năm qua thời gian gần đây được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt đạt được nhiều kết quả góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Minh Tân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG