02/05/2020 - Lượt xem: 2078
Đảng bộ huyện Chư Pưh có 51 tổ chức cơ sở đảng (22 đảng bộ, 29 chi bộ); trong đó, có 17 đảng bộ xã, thị trấn. Toàn huyện có 24 phòng, cơ quan chuyên môn (11 cơ quan thuộc Khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện; 13 phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện); 59 đơn vị sự nghiệp công lập. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có 472 đồng chí; trong đó: cấp huyện 136 đồng chí; cấp xã 336 đồng chí (161 cán bộ, 171 công chức); 1.336 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 218 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Thời gian qua, xác định việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Thời gian qua, cấp ủy các cấp và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy bước đầu đạt được một số kết quả.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 12 tháng 4 năm 2018 để triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đã thực hiện được việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Qua sắp xếp đã giảm được 01 cấp trưởng, 03 cấp phó các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; qua sáp nhập đã giảm được 45 thôn, làng, tổ dân phố so với năm 2015, hiện nay còn 111 thôn, tổ dân phố.  Thực hiện Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 20 tháng 8 năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy ban nhân dân huyện triển khai xây dựng các Đề án sáp nhập, qua sáp nhập đã giảm được 06 đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời giảm một số  bộ phận sự nghiệp tại các cơ quan hành chính về đơn vị sự nghiệp công lập. Sáp nhập Sự nghiệp văn hóa, Thư viện thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Hợp nhất Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện, biên chế Định canh – Định cư thuộc Phòng Dân tộc huyện  để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Pưh. Ảnh: N.Đ

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh quan tâm chỉ đạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/HU về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 21 tháng 01 năm 2014 về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa và Đề án số 08/ĐA-UBND, ngày 19 tháng 6 năm 2013 về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đak Đoa.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh quy chế làm việc, bố trí lại cán bộ và tiến hành xây dựng đề án tinh giản biên chế, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng trình tự, thủ tục. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 21 tháng 9 năm 2015 về tinh giản biên chế các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện giai đoạn 2015-2021; theo đó sẽ giảm 18 đồng chí, đạt tỷ lệ 26,47% so với tổng số biên chế giao năm 2015, trong đó: đến tuổi nghỉ hưu là 12 đồng chí, chiếm 17,64%; nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26 của Chính phủ: 02 đồng chí, chiếm 2,94%; nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 của Chính phủ: 04 đồng chí, chiếm 5,88%. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Đề án số 05/ĐA-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2015 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; Quyết định số 2279/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2016 phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp giai đoạn 2015-2021; Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp của huyện Đak Đoa giai đoạn 2015-2021, với mục tiêu giảm 10,3% đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.  

Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tinh giản được 67 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; trong đó, cấp huyện 03 đồng chí, cấp xã 21 đồng chí, đơn vị sự nghiệp 43 đồng chí. Khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể giảm được 06/68 biên chế, đạt tỷ lệ 8,82%. Hiện nay, huyện đã đăng ký với tỉnh cho 08 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ vào năm 2020. Cùng với việc tinh giản biên chế, huyện luôn quan tâm đến giải quyết chế độ cho cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tạo được sự đồng thuận đối với cán bộ được tinh giản. Từ năm 2016 đến nay đã chi trả 6.160.523.000 đồng cho việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế (năm 2016 là 1.346.633.000 đồng, năm 2017 là 420.164.000 đồng, năm 2018 là 1.705.875.000 đồng, năm 2019 là 2.687.856.000 đồng).

Nhìn chung, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo. Thực hiện một số chủ trương, chính sách về công tác đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí đủ nguồn lực cần thiết phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng cơ quan, đơn vị nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Việc thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện; việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo dựa trên sự lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt giữ lại làm việc lâu dài, ổn định; đồng thời động viên số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn, năng lực công tác hạn chế, lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc được hưởng chính sách tinh giản biên chế.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG