Unable to connect to the remote server Chư Pưh: Quan tâm chỉ đạo thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân
27/05/2020 - Lượt xem: 1587
Những năm qua, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Chư Pưh hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp tư nhân đã thực sự có được những bước khởi sắc đáng kể, thể hiện sự năng động cũng như tính hiệu quả trong nền kinh tế đóng góp ngày càng nhiều hơn vào quá trình phát triển kinh tế của huyện.

Hơn 10 năm qua, thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân, kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân đã phát triển rộng khắp trong toàn huyện, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Cùng với các thành phần kinh tế khác, sự phát triển của kinh tế tư nhân đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua thực tế cho thấy, về cơ bản, các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ hoạt động khá hiệu quả và tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, cũng như các quy định hiện hành. Các doanh nghiệp đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường với doanh thu hàng năm luôn tăng, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước và các chế độ, chính sách cho người lao động. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy quản lý của các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ thường gọn nhẹ, có khả năng tiếp cận thị trường và liên kết với nhau trong việc cung cấp vật liệu đầu vào, phân phối sản phẩm. Ngoài việc đóng góp đáng kể nguồn thu hàng năm vào ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động, nhiều đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng đã quan tâm và ủng hộ tích cực các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội.

Tổng số đảng viên trên toàn đảng bộ huyện hiện nay là 1.560 đảng viên sinh hoạt ở 39 tổ chức cơ sở đảng, hiện Đảng bộ chưa có tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Tổng số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện hiện có 61, trong đó: Doanh nghiệp tư nhân là 12, Công ty THHN là 49, không có Công ty hợp doanh và Công ty cổ phần; hiện nay toàn huyện có 21 đảng viên làm kinh tế tư nhân; trong số 21 đảng viên làm kinh tế tư nhân: có 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, 18 đảng viên là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cá thể, tiểu thương. Đảng viên tham gia trong lĩnh vực kinh tế tư nhân  không chỉ thể hiện sự nhạy bén, năng động mà còn thể hiện tính tiên phong trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Pưh, trong đó có công tác xây dựng Đảng. Ảnh: N.Đ

Sau khi có Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 362-QĐ/HU, ngày 18/03/2013; thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Chỉ thị số 33- CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 2035QĐ-HU, ngày 18/10/2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân gồm 15 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy là Phó ban Thường trực

Nhằm thực hiện nội dung của Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị số 33- CT/TW của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tới các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ huyện, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân; chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát thực trạng của các doanh nghiệp tư nhân đứng chân trên địa bàn, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung của Hướng dẫn trong việc xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Qua đó tạo được sự thống nhất giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn kết với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là mối quan hệ phối hợp trong việc giải quyết và xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 34-KH/HU ngày 28/02/ 2017 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn có doanh nghiệp tư nhân đóng chân trên địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tư nhân xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, định kỳ 6 tháng/năm có báo cáo về Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Huyện ủy biết để theo dõi. Kết quả từ năm 2013 đến nay đã  đưa vào danh sách bồi dưỡng, giới thiệu nguồn được 05 quần chúng ưu tú tuy nhiên đến nay chưa kết nạp được chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, chưa thành lập được tổ chức đoàn thể trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân và chưa xây dựng được tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân lý do là đội ngũ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân lao động theo mùa vụ, là người từ nơi khác chuyển đến không ổn định nên khó khăn trong việc tạo nguồn kết nạp. Hằng năm, trong báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đánh giá những ưu điểm, nguyên nhân hạn chế và đề ra các biện pháp để chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Kết quả chuyển biến tích cực bước đầu các tổ chức cơ sở đảng, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn và người lao động đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, nhằm mục đích đưa các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các doanh nghiệp. Từ đó các doanh nghiệp chấp hành các quy định, pháp luật của Nhà nước để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, làm ăn phát triển kinh tế hiệu quả, cải thiện đời sống cho người lao động góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Nhìn chung, các chủ doanh nghiệp đã nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp; đồng thời định hướng cho người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tạo động cơ để người lao động phấn đấu vào Đảng, tham gia xây dựng Đảng các đoàn thể nhân dân. Hàng năm, các xã, thị trấn đã tổ chức gặp mặt, động viên, biểu dương các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp có đảng viên và thường xuyên rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng; quan tâm chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời đã tổ chức quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đưa kinh tế của huyện từng bước phát triển đi lên và Luật Doanh nghiệp ra đời cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện nên đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân phát triển, thu hút được lực lượng lao động trên địa bàn vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG