The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Pưh: Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
06/08/2020 - Lượt xem: 1648
Trong những năm qua, cấp uỷ đã chỉ đạo chính quyền tiếp tục lãnh đạo việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm trong việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và cụ thể hoá các nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các cấp hội cơ sở quan tâm triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 bằng những việc làm cụ thể; hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được các cơ quan, đơn vị, các Hội đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các Hội, đoàn thể.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức các hội nghị phản biện xã hội; phối hợp tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện với nhân dân tại các xã, thị trấn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nêu gương các mô hình, điển hình về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường giao thôn nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt QCDC cơ sở trong các loại hình; xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo QCDC; trong 10 năm đã thành lập 45 đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở 09 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; chuẩn bị đầy đủ các văn bản phục vụ cho đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo và các thành viên BCĐ đã chủ động trong việc tham mưu giúp Ban chỉ đạo huyện làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo đúng thời gian qui định.

Đã vận động nhân dân đóng góp được 581.542 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ “Ngày vì người nghèo” từ 2010 đến nay vận động được 1.996.673.000 đồng, xây dựng được 49 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Vận động nhân dân đóng góp số tiền trên 6 tỷ đồng và 48.462 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nhân dân hiến trên 114,970m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn; xây dựng 69,29 km đường giao thông nông thôn, trong đó huy động nhân dân đóng góp xây mới 5,7 km đường bê tông hóa, nâng cấp 2,8km đường nhựa hóa, 72,2 km đường cấp phối. Công tác lãnh đạo thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực; tạo được sự đồng thuận và huy động sức mạnh to lớn của nhân dân. 

Triển khai thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ cơ sở ở xã, thị trấn đã tạo được động lực để phát triển tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các xã, thị trấn từng bước được kiện toàn, củng cố. Nhận thức và ý thức làm chủ của nhân dân được phát huy theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác xoá đói giảm nghèo, văn hoá giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm đúng mức.

Lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề liên quan đến sự phát triển của huyện cho thấy việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy. Ảnh: N.Đ

Thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố; trong đó đã niêm yết tại Bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân huyện 271 thủ tục hành chính và bộ phận một cửa các xã, thị trấn 197 thủ tục hành chính.

Để chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền các cấp; thủ trưởng của các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp trong việc chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn các nội dung văn bản của Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình.

Chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc việc công khai, niêm yết thông tin các nội dung quy định liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân để biết, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; chú trọng công khai, minh bạch các nội dung người dân quan tâm như: chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng… ở địa phương; chế độ, chính sách của nhà nước về hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, vay vốn sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; thủ tục hành chính, các khoản thu phí, lệ phí, đóng góp của nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân biết những nội dung cơ bản việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để tích cực tham gia, thực sự phát huy quyền làm chủ trong tầng lớp nhân dân gắn với việc tự giác chấp hành tốt pháp luật nhà nước; hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở ở thôn, làng phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát tại cộng đồng và giải quyết kịp thời những vấn đề mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân; thực hiện tốt phong trào“toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tổ chức củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của huyện trong việc tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện quy chế dân chủ; phân công nhiệm vụ cho thành viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở; các thành viên Ban chỉ đạo được phân công theo dõi, phụ trách các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị định kỳ có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dân chủ cơ sở ở đơn vị được phân công phụ trách về Ban chỉ đạo huyện để chỉ đạo kịp thời.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG