The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Prông: Một số kinh nghiệp trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
15/10/2020 - Lượt xem: 1678
Huyện biên giới Chư Prông có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn; là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANCT cũng như TTXH của tỉnh. Trong các nhiệm kỳ trước đã có xảy ra tình hình AN-CT phức tạp vào năm 2001, 2004 và vượt biên xâm nhập.

Do đó, những nhiệm kỳ gần đây, nhất là nhiệm kỳ thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, chú trọng công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, xác định đó là những vấn đề quan trọng quyết định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp, ban hành nhiều nghị quyết, tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân; xác định xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn liền với củng cố hệ thống chính trị từ thôn, làng cho đến huyện; xây dựng khối đoàn kết các dân tộc gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường đi cơ sở, tập trung bám, nắm cơ sở, phân công cán bộ, đảng viên, cơ quan, ban, ngành kết nghĩa với thôn, làng nhất là địa bàn trọng điểm. Triển khai kịp thời và hiệu quả các biện pháp chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phá hoại an ninh chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh chính trị kết hợp làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng tiềm lực quốc phòng trên tuyến biên giới.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động liệu lực, hiệu quả”. Quan tâm xây dựng, củng cố khối chính quyền, phát huy dân chủ gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí sử dụng cán bộ. Ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS và cán bộ nữ trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, số lượng đảng viên tăng thêm 1.809 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 4.140 đảng viên, đảng viên nữ là 1.415 đv, chiếm tỷ lệ 34,2%, đảng viên là người DTTS là 1.259 chiếm tỷ lệ 30,4%. Số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy tăng 32 chi ủy so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy lên 116/146 (tỷ lệ 79,5%,). Huyện có 227 cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS (tỷ lệ 32,6%); 19 cán bộ, công chức cấp huyện là người DTTS (tỷ lệ 10,8%); 232 cán bộ, công chức là nữ đang công tác trong các cơ quan cấp xã (tỷ lệ 33,3%); 77 cán bộ, công chức nữ công tác trong các cơ quan cấp huyện (tỷ lệ 43,8%). Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh của Đảng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, số lượng đảng viên xếp loại từ hoàn thành tốt trở lên đều tăng qua các năm. Trong đó năm 2019, Đảng bộ huyện có 12 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; có 3.256 đồng chí đảng viên xếp loại từ hoàn thành tốt trở lên là, đạt tỷ lệ 88,9%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trong một lần kiểm tra tình hình cơ sở tại huyện Chư Prông. Ảnh: N.V

Đảng bộ huyện hết sức chú trọng việc giữ gìn, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc, thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là trong vùng đồng bào DTTS. Cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; huyện tập trung nguồn lực để đầu tư, chăm lo cho vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, vùng biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 4,39% vào cuối năm 2020 (giảm bình quân 2,36%/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 29,88% giảm còn dưới 8%. Hiện nay Chư Prông không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Đã giải quyết việc làm cho 12.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 45%, đạt 100% NQ, tăng 17% so với năm 2015. Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 360 nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí 13,384 tỷ đồng và 125 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 3,955 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc phân bổ ngân sách để thực hiện chính sách an sinh xã hội, huyện đã vận động các đơn vị kinh tế, các tổ chức, cá nhân ủng hộ 1.250 triệu đồng xây dựng 25 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS tại chỗ khó khăn về nhà ở; ủng hộ 319 triệu đồng mua 1.716 bộ sách giáo khoa lớp 1; 250 triệu đồng đồng mua 1.716 cặp sách, áo khoác chống lạnh cho học sinh là con em đồng bào DTTS. 

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo và chỉ đạo trong thời gian qua, Đảng bộ huỵện Chư Prông đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, luôn luôn giữ vững và tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với phát huy bản lĩnh trí tuệ, năng lực công tác, ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm tiền phong gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu từng tổ chức.

Hai là, tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên gắn liền với đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; chú trọng thường xuyên đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; nhất là, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ nữ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ba là, tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội kết hợp tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên tuyến biên giới. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn là, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tăng cường các tiềm lực chính trị, quốc phòng - an ninh.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG