The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Păh: Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
02/08/2020 - Lượt xem: 1856
Những năm qua, Chư Păh luôn xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, vừa là tiền đề, vừa là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc thực hiện công tác dân vận được tăng cường, đổi mới và được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị huyện.

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện nhằm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến việc thực hiện dân vận chính quyền và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tốt các kỳ họp theo luật định; thảo luận và thông qua nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, cần được quan tâm tháo gỡ kịp thời. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường công tác khảo sát, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; nội dung các đợt giám sát, khảo sát được triển khai theo hướng quan tâm đến dư luận, những vấn đề nhân dân còn bức xúc, hướng về cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát, theo đó hầu hết các ý kiến, kiến nghị của các đoàn giám sát, khảo sát đã được cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phúc đáp và giải quyết. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn từng bước được đổi mới; đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri, bảo đảm các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân đều được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo quy định. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99% và 02 cuộc đối thoại giữa Đại biểu hội đồng với trẻ em trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiệu có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, thanh tra, kiểm tra công vụ, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hàng năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, góp phần giảm thiểu thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Duy trì việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chính quyền Chư Păh đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân trên địa bàn huyện Chư Păh. Ảnh: N.Đ

Các cơ quan tư pháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Đã tổ chức được 80 phiên tòa xét xử lưu động và nhiều phiên tòa giả định có đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm; trong xét xử các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình đã chú trọng công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đạt trên 60%. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở được quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Từ đó, đã củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung, các cơ quan tư pháp nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận trong lực lượng theo chỉ đạo của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận trên địa bàn. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; qua đó, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Từ những kết qủa đạt được cũng như hạn chế của công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Phối hợp tổ chức thực hiện phải đồng bộ, thường xuyên, phân công nhiệm vụ cụ thể, phải gắn trách nhiệm của địa phương, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp về công tác dân vận đối với các địa phương, cơ quan có liên quan. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng các hình thức thích hợp như: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng; sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại khu dân cư; cử đại diện cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý sinh hoạt với đảng viên cơ sở; tuyên truyền trực quan bằng các bảng biểu; biên soạn các sổ tay hỏi đáp…

Thiết lập các kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân bằng các hình thức như; đối thoại, tiếp dân định kỳ, đi công tác cơ sở, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng… Thực hiện tốt công khai, minh bạch, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư…Những vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần phải lấy ý kiến bằng phiếu kín; các chính sách trước khi ban hành phải được lấy ý kiến của đối tượng thụ hưởng và phải có sự tham gia phản biện xã hội của MTTTQ và các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương và xử lý kịp thời cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công việc, vi phậm đạo đức công vụ.

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG