The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng
27/11/2018 - Lượt xem: 2311
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII))

Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đạt được một số kết quả quan trọng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành một số văn bản liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp gắn với Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng, đảng viên hằng năm theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo thực chất, phản ánh đúng năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ: năm 2016 đạt 90,39%; năm 2017 đạt 86,54%.

Công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. Hằng năm cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Năm 2017: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 33 tổ chức đảng, 89 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng, 35 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 50 tổ chức đảng, 18 đảng viên; giám sát 12 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Từ đầu năm 2018 đến nay: Cấp ủy các cấp kiểm tra 29 tổ chức đảng, 62 đảng viên, đang kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; giám sát 08 tổ chức đảng, 09 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 21 tổ chức đảng, 03 đảng viên; giám sát 19 tổ chức đảng, 22 đảng viên. Chủ động theo dõi, nắm sát tình hình các tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc để tiến hành kiểm tra hoặc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của đảng viên ngay từ ở cơ sở. Năm 2017: Tiếp nhận và giải quyết 04 trường hợp tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Từ đầu năm 2018 đến nay: Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận 09 đơn (đã giải quyết 02 đơn; 05 đơn dấu tên, không xem xét, giải quyết; 02 đơn chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên; nghiêm túc tổ chức xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tài chính, ngân sách, quản lý đất đai.... Sau thanh tra, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra; đồng thời tổ chức chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót đã được đề cập trong các kết luận thanh tra. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo phương châm “động“ và “mở“; kịp thời đưa những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch và bổ sung những nhân tố mới đảm bảo các tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển vào quy hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong những năm qua được chú trọng, thực hiện công khai, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhìn chung đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ thị xã đến cấp cơ sở; qua đó mỗi tổ chức đảng, từng cá nhân tự soi rọi mình, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 Trong thời gian đến, tiếp tục xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; trên cơ sở đó yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân để tự giác thực hiện; góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG