The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: 2.182/2.749 đăng ký của cá nhân về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
17/05/2018 - Lượt xem: 9668
Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định những nội dung đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện Krông Pa.

Kết quả hình ảnh cho krong pa học tập chỉ thị 05 về hồ chí minh

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện rà soát, xây dựng, sửa đổi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã lồng ghếp tổ chức được hội nghị quán triệt các chuẩn mực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; đồng thời, tiến hành xây dựng, hoặc sửa đổi các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng tổ chức, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu của Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành. Tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã có 40/44 tổ chức đảng, 03/5 đoàn thể huyện đã xây dựng và rà soát bổ sung được chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có 12 đảng bộ, chi bộ ở các cơ quan, đơn vị ngành dọc có chuẩn mực riêng của mỗi ngành).

Về xây dựng kế hoạch “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của tập thể và từng cá nhân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 41/44 tổ chức đảng, 5/5 đoàn thể huyện xây dựng được kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm 2017 về thực hiện Chỉ thị và có 2.182/2.749 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang xây dựng được bản đăng ký của cá nhân về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Các kế hoạch của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều đáp ứng yêu cầu: Cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện, nghị quyết của cấp ủy cấp mình; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nhất là những vấn đề trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; lề lối, tác phong làm việc phục vụ nhân dân, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của Đảng bộ huyện, tháng 12/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/HU về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó xác định 06 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ. Thực hiện chuyên đề năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/HU trong đó cụ thể hóa thành 04 nội dung đột phá thực hiện; thực hiện chuyên đề năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/HU trong đó cụ thể hóa thành 04 nội dung đột phá để tập trung thực hiện.

Nhìn chung, các nội dung này đã được các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể huyện quán triệt cụ thể hóa thành các nội dung đột phá trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị và chuyên đề năm 2017, 2018 của mỗi cấp, mỗi ngành, và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực.

Đối với nội dung “Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...” đã được các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện và cơ sở.

Đối với nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững”, đến hết năm 2017 đối với 2 xã điểm, xã Phú Cần cơ bản đạt các tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ia Mlah mới đạt 15/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 8-11 tiêu chí; thành lập mới 04 hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ nông thôn; kêu gọi 02 công ty liên kết với nông dân xây dựng mô hình cánh đồng lớn. Thực hiện đồng bộ chương trình, dự án giảm nghèo bền vững; theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017, toàn huyện có 4.853 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 26,4%, giảm 1.217 hộ (tương ứng giảm 7,7% so với năm 2016).

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG