The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ia Grai: Công tác xây dựng Đảng - nửa nhiệm kỳ nhìn lại
24/06/2018 - Lượt xem: 14345
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo và đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, định hướng, kịp thời chuyển tải các nội dung, thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Tổ chức quán triệt, xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên; trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết Hội nghị TW 3,4,5,6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị gắn với đánh giá, phân loại cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên hàng năm đảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ đã chuẩn y 302 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên sau đại hội của 48 TCCS đảng theo đúng quy định; thống nhất hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 74 cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ định cấp ủy viên, chuẩn y bầu bổ sung bí thư, phó bí thư, Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT TCCS đảng trực thuộc đối với 54 trường hợp. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cấp huyện; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 202 - 2025, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 2015 - 2020. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy được quan tâm. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, kết nạp 561 quần chúng ưu tú vào Đảng, bình quân hàng năm đạt 5,68% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII là trên 6%); xóa tên 30 đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng; chuyển đảng chính thức cho 460 đồng chí đảng viên hết thời gian dự bị. Số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy tính tới thời điểm hiện tại là 151/271, đạt 55,7%  (trong đó số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy 86/149, đạt 57,7%), (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII là trên 60%), có 02 Đảng ủy xã thành lập được chi bộ cơ quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức 96 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, cử 11.309 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú tham dự. Xét cử 08 trường hợp đi học Cao cấp LLCT. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng; kịp thời xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chương trình kiểm tra giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy; thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là triển khai Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời chỉnh đốn, nhắc nhở, kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Công tác dân vận của Đảng được quan tâm triển khai thực hiện, chú trọng đổi mới trong phương thức, nội dung tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, thực hiện tốt quy chế phối hợp, chương trình phối hợp về công tác dân vận với các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân thi đua sản xuất phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

 Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG