The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ
29/05/2018 - Lượt xem: 12428
Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã chỉ đạo các cấp ủy TCCS đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương “Nội dung sinh hoạt chi bộ” cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho cấp ủy trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp đặc điểm, loại hình tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đúng yêu cầu, nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của của Ban Tổ chức Trung ương, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng xây dựng Ké hoạch, chương trình cụ thể hóa, để thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp đặc điểm, loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc khối các cơ quan tỉnh. Hàng năm Ban Tổ chức Đảng ủy khối có văn bản hướng dẫn các TCCS đảng thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, học tập nghị quyết. Ảnh nguồn internet.

Thực hiện Công văn số 781-CV/TU ngày 12/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, về việc phân công cấp uỷ viên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở; đồng thời để thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối quán triệt, thống nhất ban hành Công văn số 221-CV/ĐUK ngày 25/3/2013 về việc phân công các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối theo dõi, dự sinh hoạt tại đảng bộ, chi bộ cơ sở và yêu cầu các đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo TCCS đảng sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt định kỳ với cơ sở; chỉ đạo các đảng uỷ cơ sở trực thuộc có kế hoạch phân công đảng uỷ viên của cấp mình dự sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc, đảm bảo yêu cầu, nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc.

Các cấp ủy tổ chức đảng đã xác định sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, định kỳ mỗi tháng họp một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Để duy trì và thực hiện đúng nền nếp sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các cấp ủy TCCS đảng xây dựng lịch họp chi bộ hàng tháng, hầu hết các chi bộ lấy ngày 03 hàng tháng làm ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua kiểm tra và theo dõi  có 100% chi bộ thực hiện đúng chế độ, nền nếp sinh hoạt, trước khi họp chi bộ chi ủy đều có tiến hành họp, nhiều chi bộ mời lãnh đạo (thủ trưởng cơ quan, đơn vị) tham dự cuộc họp cùng với cấp ủy để thảo luận nội dung, chương trình mà cấp ủy chuẩn bị, báo cáo ra kỳ họp chi bộ. Một số chi bộ đã có nhiều đổi mới phương pháp, cách thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan hành chình và đơn vị sự nghiệp, tránh tình trạng dàn trải, nội dung nêu chung chung, thời gian sinh hoạt kéo dài nhưng hiệu quả thấp, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Từ năm 2008 đến nay có 278 lượt kiểm tra (trong đó Đảng ủy khối kiểm tra 137 lượt, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 141 lượt). Bình quân năm có 28/132 chi bộ được kiểm tra. Qua kiểm tra đa số các chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, giữ vững và duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt đảm bảo có chất lượng, đa số các TCCS đảng đã thực hiện tốt Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt và hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở theo quy chế TCCS đảng và quy định của Điều lệ Đảng.

Trên cơ sở Kế hoạch 09-KH/ĐUK ngày 24/4/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chuẩn bị dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối với tinh thần khách quan, trung thực, không nể nang, né tránh khuyết điểm, bám sát 03 nội dung cấp bách nêu trong Nghị quyết, đi sâu kiểm điểm theo các nội dung góp ý của các ban đảng Tỉnh ủy, các TCCS đảng, các ban đảng của Đảng ủy khối và cá nhân các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng ủy khối. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xác định được các vấn đề cần xem xét, xây dựng báo cáo giải trình đầy đủ, trung thực và làm rõ các nội dung báo cáo kiểm điểm, xác định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm cũng như trả lời các đề xuất kiến nghị của các tập thể và cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 của tập thể được thực hiện nghiêm túc. Quá trình kiểm điểm trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, tập trung đi sâu kiểm 3 nội dung trọng tâm nêu trong nghị quyết Trung ương 4, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được các TCCS đảng và cá nhân góp ý với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối đều được đặt ra, phân tích, tập trung kiểm điểm theo đúng các nội dung góp ý của các tổ chức và cá nhân. Qua đó đã làm rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế yếu kém, phân tích các nguyên nhân khuyết điểm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ liên quan đến các nội dung nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy về ưu điểm là cơ bản, những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu về trách nhiệm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ khối trong thời gian qua, tuy có một số thiếu sót khuyết điểm, nhưng không đến mức vi phạm phải xem xét, Ban Thường vụ đã nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa.               

Về kiểm điểm cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy khối: Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối đến thời điểm kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 là 6 đồng chí, (trong đó có 4 đồng chí chuyên trách, 02 đồng chí kiêm chức). Quá trình kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, có chất lượng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã gắn trách nhiệm cá nhân với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối, thẳng thắn, chân thành tự phê bình và phê bình, tự giác nhận khuyết điểm, đặc biệt là đối với một số vấn đề được đề cập trong kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Kết quả kiểm điểm 6/6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ bản thực hiện được 3 vấn đề cấp bách Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, tuy có những hạn chế khuyết điểm nhất định của từng đồng chí theo sự phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác, nhưng không đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật hoặc cần phải thẩm định làm rõ.

Tại thời điểm kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 82/82 TCCS đảng trực thuộc (22 Đảng bộ và 60 chi bộ cơ sở). Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã gợi ý kiểm đối với 12/82 cấp ủy TCCS đảng trực thuộc, chiếm tỷ lệ 14,63% (so với tổng số TCCS đảng). Kết quả có 82/82 cấp ủy TCCS đảng hoàn thành việc kiểm điểm, trong đó có 12 TCCS đảng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy khối gợi ý kiểm điểm điều có báo cáo giải trình làm rõ nội dung khuyết điểm, chủ yếu tập trung vào những vấn đề như sai sót của tập thể cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Qua kiểm điểm 82/82 cấp ủy TCCS đảng nhìn chung thực hiện đúng quy trình. Sau kiểm điểm không có tập thể cấp ủy TCCS đảng nào phải xem xét thi hành kỷ luật.

Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong 2 năm (2016, 2017) có 100% tổ chức cơ sở đảng, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Số lượng tập thể thuộc diện kiểm điểm tự phê bình và phê bình 02 năm 2016 và 2017: 132 tập thể cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 15 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở (năm 2016 có 65 và 2017 có 67 cấp ủy TCCS đảng). Số lượng tập thể cấp ủy TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm: 26 tập thể (năm 2016 có 08 TCCS đảng và năm 2017 có 18 TCCS đảng).     

Đối với 26 TCCS đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm có báo cáo giải trình gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm. Các cấp ủy TCCS đảng và 26 TCCS đảng đươc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý điều xây dựng báo cáo kiểm điểm nghiêm túc có giải trình làm rõ nội dung khuyết điểm, chủ yếu tập trung vào những vấn đề như hạn chế, yếu kém của tập thể cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác cán bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; kiểm điểm làm rõ mức độ sai phạm, nguyên nhân, gắn với trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đối với nhiệm vụ được phân công. Qua kiểm điểm, 100% cấp ủy TCCS đảng thực hiện đúng quy trình kiểm điểm, đã bám sát nội dung yêu cầu nêu trong nghị quyết Trung ương 4, đi sâu phân tích làm rõ những khuyết điểm yếu kém, nguyên nhân. Sau kiểm điểm đã hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đúng thời gian theo quy định.

Đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của tập thể được thực hiện nghiêm túc có sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy. Quá trình kiểm điểm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều phát biểu với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, tập trung đi sâu kiểm nội dung và nhận diện những biểu hiện suy thoái nêu trong nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Qua đó đã làm rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế yếu kém, phân tích các nguyên nhân khuyết điểm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ liên quan đến các nội dung nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu. Kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ về ưu điểm là cơ bản, còn những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu về trách nhiệm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện công tác Xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối trong thời gian qua như: chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đảng viên còn hạn chế, chưa sâu sát cơ sở, sinh hoạt của Ban Thường vụ Đảng ủy còn nặng về giải quyết sự vụ, chưa tập trung đề ra những biện pháp thể để lãnh đạo TCCS đảng thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác xây dựng đảng. Tuy có khuyết điểm nhưng không đến mức vi phạm phải xem xét, Ban Thường vụ đã nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian đến.                                       

Đối với cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ có 07 đồng chí, (trong đó có 05 đồng chí chuyên trách, 02 đồng chí kiêm chức), thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Quá trình kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, có chất lượng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã gắn trách nhiệm cá nhân với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, thẳng thắn, chân thành tự phê bình và phê bình, tự giác nhận khuyết điểm, đặc biệt là đối với một số vấn đề được đề cập trong kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Kết quả kiểm điểm 7/7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ bản chấp hành tốt nội dung nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu, chưa có những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống như nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả xếp loại năm 2016 có 6/7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (3 đồng chí Thường trực bỏ phiếu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại); 1/7 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, có 5/7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (3 đồng chí Thường trực bỏ phiếu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại); 2/7 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG