The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước
07/07/2018 - Lượt xem: 14596
Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân trong quá trình thực thi công vụ.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; phân công đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; các phòng, ban chuyên môn của huyện phân công 01 cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận.

Việc củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở quan tâm chú trọng, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cơ quan, chính quyền cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó cụ thể hóa nội dung và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực”, “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; đoàn kết, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, qua đó biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2017. Đồng thời, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân trong quá trình thực thi công vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các Đề án, mô hình, chương trình, phong trào,.. giúp cho xã đặc biệt khó khăn về phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn, như: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại làng Đê Sơmei, Đê Pral, xã Đak Sơmei; dự án “Mô hình trồng cây ăn quả (sầu riêng, bơ) trong vườn cà phê tại huyện”, “mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi tại xã Trang”, “mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ”, “mỗi xã một sản phẩm”,...

Qua công tác kết nghĩa giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các cơ quan, trường học doanh nghiệp Nhà nước đứng chân trên địa bàn huyện với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số theo Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 16/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền xã, thị trấn triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ đầu tư tại địa bàn.

Thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã tích cực hướng dẫn các xã đánh giá, phổ biến nội dung những tiêu chí xây dựng nông thôn đến nhân dân để bàn bạc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sau đó chọn các tiêu chí thuận lợi và có khả thi triển khai thực hiện trước. Ban hành quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, quy tắc văn hóa ứng xử, xây dựng đề án vị trí việc làm, kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề án sáp nhập một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII),…

Thực hiện việc công khai tài chính, công khai những văn bản về chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm, hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành chương trình thực hiện phòng, chống tham nhũng, hoàn thành kê khai minh bạch tài sản vào cuối năm; Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm công bằng xã hội, phát huy dân chủ, ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện tốt “Một cửa điện tử” hướng tới “Một cửa hiện đại”, tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện” đã triển khai đưa quy trình ISO hành chính vào thực hiện công việc, qua đó người dân cũng có thể tham gia vào giám sát việc xử lý hồ sơ của mình. Thực hiện việc xử lý hồ sơ qua phần mềm, qua đó đã từng bước chấn chỉnh việc trễ hẹn hồ sơ. Các cơ quan, đơn vị đã niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, các thông báo theo đúng quy định.

Thành lập Ban tiếp công dân, bố trí phòng làm việc tại trụ sở Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân huyện, nhìn chung cán bộ làm tác công tiếp công dân có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại “Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ” của huyện đã công khai số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc, có trang bị hòm thư góp ý để tổ chức, công dân trực tiếp đóng góp ý kiến, phản ánh kiến nghị, khó khăn, từ đó giải quyết kịp thời những phản ánh của tổ chức, công dân.

Hằng năm, trước và sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân xã Hải Yang, xoay quanh các nội dung tranh chấp đất với Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, vấn đề cấp quyền sử dụng đất, vấn đề liên quan đến đất 3 loại rừng,...

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG