23/06/2018 - Lượt xem: 11846
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở trong những năm qua đã khắc phục khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường; hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có những chuyển biến tích cực hướng về cơ sở.

Trụ sở Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh nguồn GLO.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã có sự đổi mới, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện theo đúng yêu cầu nội dung, kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Việc bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên, gắn với xây dựng thôn, làng có chi ủy. Kết nạp 310 đảng viên (tăng 1,34% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.391 đảng viên, đến nay có 34/80 chi bộ thôn, làng có chi ủy, chiếm 42,5% chi bộ (bình quân của tỉnh là 53,01%). Dự kiến: năm 2018 có 6 chi bộ thôn làng thành lập chi ủy, 02 chi bộ quân sự thành lập chi ủy, nâng tổng số chi bộ thôn lang có chi ủy lên 40 chi bộ đạt 50%; năm 2019 có 13 chi bộ thôn làng thành lập chi ủy, 02 chi bộ quân sự thành lập chi ủy, nâng tổng số chi bộ thôn làng có chi ủy lên 53 chi bộ, đạt 66,5%, 100% chi bộ quân sự có chi ủy; năm 2020 có 26 chi bộ thôn lang có chi ủy, nâng tổng số chi bộ có chi ủy lên 98,75%.

Kịp thời kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện việc phân loại tổ chức đảng, năm 2015 có 28/38 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 73,6%, có 9/38 tổ chức đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/38 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 2,6%; năm 2016 có 13/39 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 36,1%, có 23/39 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 63,88%; năm 2017 có 22/43 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 51,16%, có 14/43 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 32,56%, có 07/43 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 16,28%, đảng viên hàng năm chặt chẽ, đúng quy định, hướng dân cấp trên. Năm 2015 có 156 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14,82%, hoàn thành tốt nhiệm vụ có 814 đồng chí, chiếm 77,37%, hoàn thành nhiệm vụ 77 đồng chí, chiếm 7,31%, không hoàn thành nhiệm vụ 05 đồng chí, chiếm 0,47%; năm 2016 có 163 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14,06%, có 876 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 75,58%, hoàn thành nhiệm vụ 110 đồng chí, chiếm 9,49%, không hoàn thành nhiệm vụ 10 đồng chí, chiếm 0,86%; năm 2017 có 139 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,25%, có 959 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 77,59%, có 126 đồng chí hoàn thành niệm vụ, chiếm 10,19%,  có 12 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,97%.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 08 tổ chức Đảng, 02 cơ quan, 25 đảng viên đứng đầu cơ quan, đơn vị; giám sát 03 tổ chức đảng trực thuộc, 10 đảng viên; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra 08 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 05 cuộc kiểm tra việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; 05 cuộc kiểm tra về thu chi ngân sách Đảng, tài chính Đảng; giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, đã xét thi hành kỷ luật 35 đồng chí vi phạm Điều lệ Đảng. Khiển trách 21 đồng chí, cảnh cáo 03 đồng chí, cách chức 04 đồng chí và khai trừ 07 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 11 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra thi hành kỷ luật 01 đồng chí; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 04 đồng chí; chi bộ trực thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 05 đồng chí; chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 14 đồng chí).

Công tác dân vận được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có sự chuyển biến tích cực; thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, qua đó quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng và phát huy; phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã mang lại nhiều kết quả tích cực; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để nắm tình hình và có chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo tổ chức công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016-2021) thực hiện đúng luật, dân chủ, an toàn. Vai trò và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được nâng lên qua các kỳ họp, đảm bảo dân chủ và đúng luật.

Việc quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn có chuyển biến tích cực; tổ chức, triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác cải cách hành chính; duy trì và thực hiện tốt chế độ tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục coi trọng việc tập hợp hội viên, đoàn viên vào các tổ chức hội; đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên vận động nhân dân thi đua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động, qua đó giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo; làm tốt việc vận động, tham gia đóng góp các loại quỹ; thường xuyên tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ của các đoàn thể chính trị-xã hội huyện.

Về kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 16/12/2016 về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; Chương trình số 48-CT/HU, ngày 24/5/2017 về thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Tổ chức học tạp, nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ năm 2017 đến nay đã thi hành kỷ luật đối với 18 đồng chí; thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 14/11/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; thông qua việc học tập kịp thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến. Đảng ủy xã Ia Phang chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường liên xã, liên thôn tự quản; xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trên 50 ha ở Ia Zô; chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, làng trực tiếp làm việc, giải quyết công việc cho dân vào thứ 3 hàng tuần tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng. Đảng bộ Công an huyện tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, bám dân, bám địa bàn, đấu tranh bóc gỡ các loại tội phạm; hàng tháng tổ chức lễ chào cờ, qua đó kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân và các đội thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phê bình những cá nhân vi phạm; phát động cho cán bộ, chiến sỹ Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 312 lượt thi đạt 01 giải nhất và 02 giải khuyến khích. Hội Cựu Chiến binh huyện với 02 mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực:“Mô hình 8+1”: 8 cán bộ, hội viên cựu chiến binh giúp đỡ 01 đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương; “Mô hình 10 +1”: 10 cán bộ, hội viên cựu chiến binh khá, giàu giúp đỡ 01 hộ thoát nghèo...

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,740.0024,020.00
THB625.18649.19
SGD16,511.4817,042.89
SEK2,151.562,243.13
SAR6,336.456,590.43
RUB351.66476.57
NOK2,232.292,327.30
MYR5,094.625,206.26
KWD76,963.0780,047.96
KRW16.1417.70
JPY162.72170.54
INR292.43304.15
HKD2,994.693,091.07
GBP26,851.1527,715.34
EUR23,412.7924,475.84
DKK3,139.613,260.16
CNY3,320.983,428.38
CHF23,984.6824,756.62
CAD17,366.5717,925.50
AUD15,236.4115,726.79
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG