The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Prông: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng
03/07/2018 - Lượt xem: 14259
Từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 56 quần chúng vào Đảng và chuyển đảng viên chính thức cho 104 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 3.788 đồng chí.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm; tập trung định hướng tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện trong 6 tháng đầu năm 2018; tuyên truyền và phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975”.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 năm 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện; Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức thành lập 04 đoàn kiểm tra, kiểm tra tại 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 01 tháng 3 năm 2018.

Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện và tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị cấp tỉnh năm 2018. Triển khai mở các lớp đào tạo - bồi dưỡng theo Kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, đã mở được 09 lớp với 429 học viên; trong đó: 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 62 học viên; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cho đoàn viên cơ sở với 34 học viên; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội Cựu chiến binh với 43 học viên; 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề "Đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" với 72 học viên; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 01 lớp bồi dưỡng Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho già làng, chức việc tôn giáo với 32 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước với 70 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khoá 72.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo gắn với củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Điều động, luân chuyển 01 đồng chí từ Văn phòng Huyện ủy sang công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy; 01 đồng chí Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo sang công tác tại Trung tâm GDNN-GDTX và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; phân công 01 đồng chí giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đối với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Hiệp y bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; nhân sự Giám đốc Bảo hiển xã hội huyện, nhân sự Trưởng ban Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Púch. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; giới thiệu nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội huyện, nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện; giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch Hội Nông dân của 19 xã, nhiệm kỳ 2018-2023. Chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Púch, nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; thống nhất nhân sự bầu bổ sung Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020; cho thôi giữ chức Bí thư Đoàn xã IaKly, nhiệm kỳ 2017-2022. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bổ sung quy hoạch cán bộ cấp cơ sở, các phòng, ban thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; điều chỉnh phân công cấp ủy viên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị góp phần nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Cử 06 cán bộ, công chức xã, thị trấn học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; cử 05 đồng chí tham gia lớp cập nhật thông tin tình hình tôn giáo, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật năm 2018 tại tỉnh Cà Mau và Đắk Lắk; cử 01 cán bộ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan cấp huyện, cử 28 đồng chí chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn tham gia chương trình tập huấn năm 2018 tại Trường Quân sự địa phương tỉnh; đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2018 đối với 09 cán bộ, công chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên nông thôn, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo đúng theo quy định. Tổ chức tốt buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương theo Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương.

Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh GLO.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng và 03 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 56 quần chúng vào Đảng và chuyển đảng viên chính thức cho 104 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 3.788 đồng chí, trong đó: Nữ là 1.172 đồng chí, dân tộc là 1.170 đồng chí, tôn giáo là 39 đồng chí. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng (khiển trách) và 07 đảng viên (cảnh cáo: 02 trường hợp; khiển trách: 05 trường hợp). Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2018

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được nâng lên. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao ý thức tự lực, tự cường; khắc phục tư tưởng ỷ lại của một bộ phận nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở một số đơn vị, địa phương; tình hình hoạt động của khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ"; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới. Tổ chức tốt buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh. 

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG