The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
16/09/2016 - Lượt xem: 17115
Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thị xã nhận thức sâu sắc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, luôn được các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sau khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ban hành, ngày 27/10/2006, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; đồng thời, ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, xác định công việc trọng tâm, nhất là các vấn đề bức xúc được dư luận ở địa phương quan tâm để tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Coi biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn là nhiệm vụ căn bản, lâu dài; kết hợp giữa phòng và chống, vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, danh nghiệp; trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông và công khai thủ tục hành chính được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện công khai những quy định về thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức trong tiếp xúc, giải quyết công việc của công dân, tổ chức, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hằng năm. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, thể hiện thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn ngừa vi phạm tham nhũng, lãng phí.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ thực hiện đúng quy trình. Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã thực hiện chuyển đổi 18 đồng chí; khối Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đối với 67 đồng chí, trong đó tiếp nhận từ tỉnh về thị xã 02 đồng chí; chuyển công tác từ thị xã lên tỉnh 01 đồng chí; điều động về xã, phường 09 đồng chí; đề bạt, bổ nhiệm 14 đồng chí; điều động, bổ nhiệm 15 đồng chí; bổ nhiệm lại 04 đồng chí; hiệp y, bổ nhiệm 22 đồng chí. Ngoài ra, thị xã đã tiến hành chuyển đổi 2.316 vị trí cán bộ, công chức, viên chức theo quy định nhằm phòng, ngừa tham nhũng. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được chú trọng, hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện bằng các hình thức, như niêm yết tại cơ quan, đơn vị hoặc công khai trong các cuộc họp. Đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của 1.178 lượt cán bộ, công chức.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao và thiết thực hơn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chú trọng công tác thanh tra nhân dân, giám sát việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Đến nay, toàn thị xã đã thành lập 11 ban thanh tra nhân dân với 106 thành viên; duy trì và hoạt động có hiệu quả 90 tổ hòa giải ở cơ sở, hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại vượt cấp, tranh chấp nội bộ trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép phổ biến được 2.278 buổi với 106.239 lượt người tham gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng... được chú trọng thực hiện. Qua 10 năm, đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 18 đơn vị; 41 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; 09 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện tổng giá trị tiền, tài sản sử dụng lãng phí, sai chế độ là 118.560.000 đồng; kiến nghị thu hồi hơn 3.883 tỷ đồng chi sai quy định...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa phù hợp với từng đối tượng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi còn thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện; chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân còn thấp; chế tài và nguồn lực thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện công khai, minh bạch việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống lãng phí; phát huy hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân...

Hoa Mai

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG