27/10/2021 - Lượt xem: 2489
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai các thế lực thù địch luôn dùng các thủ đoạn lôi kéo, kích động tâm lý dân tộc cực đoan, ly khai, tự trị của bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, đấu tranh vạch trần các luận điệu sai trái về vấn đề dân tộc trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phòng, chống diễn biến hòa bình.

Nhận diện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về vấn đề dân tộc tại tỉnh ta.

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động tìm cách đánh tráo khái niệm, lợi dụng các gọi là “quyền tự quyết” của dân tộc để kích động, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung thành lập “nhà nước Đêga tự trị”. Chúng tuyền truyền rằng, ngày cả chủ nghĩa Mác – Lênin cũng khẳng định quyền tự quyết, quyền tự do phân lập để thành lập nhà nước riêng, chúng kích động, lôi kéo một bộ phận đồng bào Jrai thành lập “nhà nước đề ga” nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước tiến tới phá vỡ toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước.

Ảnh minh họa.

Thứ hai, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, chúng tuyên truyền rằng đồng bào dân tộc Jrai bị đàn áp, không có quyền lợi để gây hiềm khích rồi chia rẽ giữa dân tộc Jrai và dân tộc Kinh cũng như các dân tộc khác, tạo cơ sở kích động đồng bào dân tộc thiểu số tham giao hoạt động chống phá cách mạng. Một số đối tượng lợi dụng các vụ tranh chấp liên quan đến đất đai và những bất cập trong việc thực hiện chính sách để tố cáo, vu khống, kích động đồng bào thiểu số làm mất an ninh trật tự xã hội. Tổ chức FULRO lưu vong sử dụng các chiêu bài lôi kéo hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số trốn sang Campuchia hoạt động để chống phá. Để thực hiện âm mưu, chúng nấp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền; kết hợp với tổ chức các lực lượng bên ngoài với việc tìm cách đưa người vào bên trong nội địa nhằm phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”, khôi phục, củng cố “tà đạo Hà Mòn” lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan.

Thứ ba, các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhiều phương tiện, cách thức, biện pháp khác nhau để tuyên truyền chống phá cách mạng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, tung tín xấu, độc hại làm mất an ninh, trật tự. Đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới đầu tiên chính là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh ta. Với thủ đoạn lôi kéo những người có ảnh hưởng trong cộng đồng, từng bước xây dựng, tập hợp họ thành lực lượng tuyên truyền các luận điệu sai trái. Chúng tìm cách đưa các tài liệu phản động vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường đăng tải các luận điệu sai trái lên mạng xã hội, Intenet. Chúng sử dụng tài khoản facebook và fanpage cá nhân để tuyên truyền hoạt động FULRO, xuyên tác đường lối, chính sách tôn giáo, dân tộc, của Đảng, Nhà nước.

Trước tình hình đó, để nhận diện và đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về vấn đề dân tộc tại tỉnh Gia Lai hiện nay cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp có tính định hướng sau:

Trước hết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đây là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng gay go, quyết liệt. Do vậy, nội dung tuyên truyền phải phong phú, hướng vào những vấn đề mà các thế lực thù địch đang tập trung xuyên tạc nhằm vạch trần những luận điệu sai trái, xuyên tạc và phản động.  Cần tuyên truyền để đồng bào thiểu số hiểu rõ nội dung quyền dân tộc tự quyết một cách đúng đắn. Theo đó, dân tộc – quốc gia có quyền quyết định chế độ kinh tế, chính trị của mình khi bị các nước khác áp bức bằng bạo lực, chứ không phải một dân tộc người trong quốc gia. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, quan hệ giữa các dân tộc được thực hiện nhất quán theo nguyên tắc “bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển” và hoàn toàn không có sự áp bức. Chúng ta cần tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước, củng cố ý thức quốc gia dân tộc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch, làm thất bại những luận điệu phản động, sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, thực hiện chính sách dân tộc có hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh là giải pháp có ý nghĩa nền tảng để vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề khó khănt trong đời sống của đồng bào, trình độ dân trí còn hạn chế và bất cấp trong thực hiện chính sách dân tộc để chống phá. Vì vậy, ngoài việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc, các cấp, các ngành địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách cần chủ động phát hiện những bất cập để bổ sung hoàn thiện chính sách, động thời chủ động, tích cực, sáng tạo xây dựng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào thiểu số.

Ba là, phát huy mọi lực lượng, đa dạng hóa hình thức tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc. Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền và đấu tranh thắng lợi, chống các luận điệu sai trái, thù địch cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đang công tác trong vùng đồng bào dân tộc, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thức đấu tranh chống các luận điệu sai trái cần phải phong phú như tuyên truyền miệng, phát thanh, truyền hình, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, về đường lối, chính sách cho đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia, thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua thường xuyên chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn, âm mưu tinh vi, thâm độc. Bằng nhiều hình thức chúng truyền bá các quan điểm sai trái, xuyên tạc các quan điểm của Đảng và Nhà nước hòng làm giảm sút niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng.  Do đó, nhận diện âm mưu và các luận điểu sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc để đấu tranh, phản bác quyết liệt, có hiệu quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phòng, chống diễn biến hòa bình./.

ThS. Lê Thị Thuỳ Dương - Trường Chính trị tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB679.80706.22
SGD17,348.5617,914.90
SEK2,227.282,323.11
SAR6,257.456,511.17
RUB289.42320.56
NOK2,168.832,262.14
MYR5,216.295,332.97
KWD76,681.8779,791.06
KRW17.3219.00
JPY176.43184.99
INR284.83296.38
HKD2,959.513,056.12
GBP28,464.7329,393.95
EUR24,855.3225,995.45
DKK3,330.833,460.27
CNY3,390.553,501.76
CHF24,983.2825,798.85
CAD16,971.6717,525.70
AUD15,553.4216,061.16
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG