The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Lãnh đạo tăng cường công tác phòng thủ dân sự đến năm 2030
22/03/2023 - Lượt xem: 75
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh.

Chương trình xác định 03 mục đích, 04 yêu cầu; mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030 và những năm tiếp theo; 09 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm. Trong đó, mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, xác định tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, năng lực và kỹ năng ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân; lồng ghép kiến thức phòng thủ dân sự vào chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Xây dựng các văn bản bổ sung cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ trương, chính sách trưng thu, trưng dụng, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh cho cộng đồng; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đề án, dự án trọng điểm về phòng thủ dân sự quốc gia, thống kê, quản lý, xây dựng phương án, kế hoạch khai thác, sử dụng các công trình ngầm, công trình dân sinh, công trình phòng thủ dân sự kết hợp khu vực phòng thủ tỉnh vào phục vụ công tác luyện tập, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đầu tư, hoàn thiện trang, thiết bị cho lực lượng chuyên trách đủ sức hoàn thành nhiệm vụ kết hợp với nâng cao năng lực cho các lực lượng, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 09 nhiệm vụ công tác trọng tâm đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của toàn dân trong phòng thủ dân sự. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng và nhân dân trong thực hiện phòng thủ dân sự. Tiếp tục hoàn thiện, triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng thủ dân sự. Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự đặt trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và kết hợp chặt chẽ với các kế hoạch có liên quan. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Đa dạng hóa và ưu tiên các nguồn lực để phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Chú trọng xây dựng lực lượng và tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự. Tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về phòng thủ dân sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW và Chương trình hành động; định kỳ hằng năm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, cán bộ và đảng viên. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến phòng thủ dân sự; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện./.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG