The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Trong tháng 9, công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt kết quả tích cực
04/10/2018 - Lượt xem: 508
Trong tháng 9, toàn tỉnh kết nạp được 212 đảng viên, trong đó: 79 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 37,26%; 78 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 36,79%; 171 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 80,66%; 11 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 5,19%.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý. Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trong tháng 9, toàn tỉnh kết nạp được 212 đảng viên, trong đó: 79 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 37,26%; 78 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 36,79%; 171 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm tỷ lệ 80,66%; 11 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 5,19%. Công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và các nội dung công tác dân vận chính quyền năm 2018.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở; việc tập thể thường trực, ban thường vụ, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy cấp huyện; thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền các cấp giải quyết, xử lý kịp thời. Tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm. Đẩy mạnh việc triển khai các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018. Chỉ đạo hoàn thành đại hội hội nông dân cấp huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo tiến độ đề ra theo tinh thần Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG