The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
03/10/2018 - Lượt xem: 1052
Căn cứ hồ sơ đề nghị của thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Đức Cơ, Kbang, Phú Thiện, Đak Pơ thì có 549 trường hợp thôn, tổ dân phố đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh xây dựng phương án tổ chức bộ máy của Hội Nông dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt để Hội Nông dân tỉnh thực hiện theo đúng định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Công văn số 3394-CV/HNDTW, ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Hội Nông dân cấp tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công Gia Lai (ảnh nguồn internet)

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng phương án, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Riêng việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện phải chờ Trung ương ban hành các quy định, hướng dẫn, định hướng mới triển khai thực hiện.

Căn cứ Công văn số 1002/UBND-NC, ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đang chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW.

Về thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, hiện nay, tỉnh đang chờ Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn mới thay thế Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố; khi có hướng dẫn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cho phù hợp.

Về thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động làm việc, thống nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phương án triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, rà soát và chủ động triển khai thực hiện (nếu không có vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện) hoặc xây dựng phương án, báo cáo đề xuất cấp trên giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có), gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết theo đúng quy định (thời gian các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, chủ động thực hiện chủ trương hoặc xây dựng phương án, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, phát sinh trước khi thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2018; thời gian Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở các đơn vị, địa phương dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2018; đến nay, có 03 huyện thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là Đak Pơ, Krông Pa và Đức Cơ (đạt 17,65%)).

Về thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc: Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động làm việc, thống nhất với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về phương án triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, rà soát và chủ động triển khai thực hiện (nếu không có vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện) hoặc xây dựng phương án, báo cáo đề xuất cấp trên giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có), gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết theo đúng quy định (thời gian các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, chủ động thực hiện hoặc xây dựng phương án, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, phát sinh trước khi thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2018; thời gian để Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở các đơn vị, địa phương dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2018; đến nay, có 07/17 huyện, thị xã thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện, gồm: Đak Pơ, Krông Pa, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh, Chư Prông, An Khê (đạt 41,18%)).

Về thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp ủy và mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện; hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân; sáp nhập văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện: Hiện nay, tỉnh đang nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở các địa phương và sẽ xây dựng đề án thực hiện theo từng bước của lộ trình.

Về đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng và thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một của liên thông: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 12 năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh với 07 nội dung, 33 nhiệm vụ cụ thể về đẩy mạnh cải cách hành chính. Đến nay, tỉnh đã triển khai 22/33 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch (đạt 66,66%). Các nhiệm vụ còn lại sẽ tiếp tục được triển khai đến hết năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 theo đúng tiến độ; đồng thời, gắn kết quả thi đua khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Tính chung toàn tỉnh, tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức đạt trên 92%. Tất cả các đơn vị đều xây dựng mạng nội bộ (LAN) và các máy tính tại các phòng/ban chuyên môn thuộc các đơn vị đều được kết nối internet (trừ các máy tính được sử dụng để lưu hoặc soạn các văn bản theo chế độ mật). Hệ thống mạng diện rộng của tỉnh (WAN) được triển khai để kết nối các hệ thống thông tin dùng chung giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (văn phòng điện tử): Hiện nay, 100% sở, ban, ngành và 100% ủy ban nhân dân cấp huyện, 100% ủy ban nhân dân cấp xã và một số cơ quan nhà nước khác đã đưa vào sử dụng hiệu quả. Từ năm 2016, trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp “Trung ương - tỉnh - huyện - xã” đã hoàn thành, thông suốt và có thể theo dõi quá trình xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Về xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công: Hiện nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định: Căn cứ Công văn số 1002/UBND-NC, ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở nội vụ đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố ở những nơi chưa đủ tiêu chuẩn; sáp nhập, mở rộng, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi triển khai thực hiện. Căn cứ hồ sơ đề nghị của thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Đức Cơ, Kbang, Phú Thiện, Đak Pơ thì có 549 trường hợp thôn, tổ dân phố đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập đợt 1 năm 2018 (gồm: 325 thôn và 224 tổ dân phố). Dự kiến theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hoàn thành công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vào quý IV/2019.

Về việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố: Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; gắn với chỉ đạo, bố trí tăng cường kiêm nhiệm và giảm dần số lượng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo lộ trình của Chính phủ trong năm 2018, căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành nghị quyết thực hiện theo quy định mới của Trung ương, gắn với tình hình thực tế địa phương, theo tinh thần giảm số lượng người không chuyên trách ở cấp xã, tăng cường bố trí kiêm nhiệm ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Về việc xây dựng chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế hoặc tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng dự thảo phương án, gửi Đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy ý kiến tham gia trước khi hoàn chỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo đúng quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2018).

Về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Hiện nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đang tiến hành rà soát để tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018).

Về khắc phục tình trạng trưởng thôn, làng, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy rà soát, đánh giá vai trò của trưởng thôn, làng, tổ dân phố không phải là đảng viên; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên đạt tỷ lệ 70%.

Về thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo, tiến hành tổ chức tổng kết mô hình này trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; đồng thời qua đó rà soát, xác định và đăng ký kế hoạch thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành tổng kết chung trên địa bàn toàn tỉnh; xét duyệt, thông qua và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định (dự kiến thực hiện hoàn thành trong tháng 9 năm 2018).

Về xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy: Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) số 04-QC/TU, ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (khóa XV), nhiệm kỳ 2015 - 2020Một số nhiệm vụ cụ thể khác, tỉnh sẽ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên và lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Hương Lan

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG