The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Một số kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
23/02/2017 - Lượt xem: 816
Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015. Qua 7 năm thực hiện, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước phát huy được hiệu quả; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn; hoạt động của các cấp ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng, quy chế và chương trình làm việc đã đề ra.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bổ túc văn hóa, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ cơ sở; có kế hoạch bố trí, sử dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ học cử tuyển đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vào công tác trong hệ thống chính trị cơ sở. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Thường xuyên tạo nguồn kết nạp đảng viên, xây dựng kế hoạch xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; khắc phục tổ chức đảng yếu kém.

Chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã được nâng lên đáng kể, từng bước phát huy được vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của hội đồng nhân dân trong việc ra nghị quyết và kiểm tra, giám sát các hoạt động của ủy ban nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được củng cố, kiện toàn. Công tác quản lý, điều hành có bước chuyển biến tích cực, tình trạng cán bộ thiếu sâu sát cơ sở, tệ quan liêu xa dân cơ bản được khắc phục. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã khắc phục biểu hiện hành chính hóa; tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến và thống nhất từ xã, phường, thị trấn đến thôn, làng, tổ dân phố; bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đoàn viên.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đề án giai đoạn 2010 - 2015: (1) Về cơ bản đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn được chuẩn hóa về trình độ các mặt ở tất cả các chức danh theo quy định, đảm bảo năng lực hoạt động trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (2) Số cán bộ (cán bộ chuyên trách) được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.156 người, chiếm 94,1%; số công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.152 người, chiếm 92,68%; Vượt chỉ tiêu Đề án (chỉ tiêu là 80%). (3) Cán bộ (cán bộ chuyên trách) có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt 20,38%, vượt chỉ tiêu Đề án 0,38% (chỉ tiêu là 20%). (4) Trung cấp lý luận chính trị đạt 59,6%, vượt chỉ tiêu Đề án 29,6% (chỉ tiêu là 30%). (5) Cao cấp lý luận chính trị đạt 5,38%, thấp hơn so với chỉ tiêu Đề án là 4,62% (chỉ tiêu là 10%). (6) Số xã, phường, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vững mạnh) đạt 48,2%, thấp hơn so với chỉ tiêu Đề án là 11,8% (chỉ tiêu là 60%). (7) Hoàn thành tốt nhiệm vụ (khá) đạt 50%, vượt so với chỉ tiêu là 20% (chỉ tiêu là 30%). (8) Hoàn thành nhiệm vụ (trung bình) đạt 1,8%, vượt so với chỉ tiêu Đề án là 8,2% (chỉ tiêu là 10%). (9) Không hoàn hành nhiệm vụ (yếu kém) 0%, vượt so với chỉ tiêu Đề án (chỉ tiêu là <2%). Như vậy, trong 09 chỉ tiêu cần thực hiện trong Đề án 02-ĐA/TU có 08 chỉ tiêu được lượng hóa và đã thực hiện đạt 06/08 chỉ tiêu; 02 chỉ tiêu chưa đạt đó là chỉ tiêu về cao cấp lý luận chính trị và xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh.

Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015 đã chứng tỏ là chủ trương quan trọng của tỉnh, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua Báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong thời gian đến với quan điểm là nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở, là trách nhiệm của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy; đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở phải bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và giữ vững mối quan hệ theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đại diện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thúy Hạnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG