Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HH)

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt chính sách cán bộ, đồng thời phối hợp với chính quyền các cấp quan tâm chăm lo, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 2/2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt việc tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 đã thống nhất cao tại Hội nghị toàn quốc, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời tham mưu chỉ đạo kiểm tra, sơ kết đánh giá theo định kỳ hằng quý, 6 tháng và kết quả thực hiện cả năm 2019, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để đề xuất thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu toàn ngành cần tập trung tham mưu hoàn thiện việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Phối hợp, tham mưu thẩm định để trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch, chuẩn bị tham mưu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu, cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó. Hoàn thành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 3 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, cán bộ. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành Đề án “Tổng kết các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước”. Tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 và khen thưởng định kỳ tổ chức đảng, đảng viên năm 2018…

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Xây dựng Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Ngành về mọi mặt; xây dựng hình ảnh người cán bộ Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả”…/.