The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân
15/01/2019 - Lượt xem: 550
Việc áp dụng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân là sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giảm bớt khâu trung gian, đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở, giải quyết nhanh hơn nhu cầu của nhân dân.

Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương nói trên. Ngay tại Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã giới thiệu và bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa XI với số phiếu cao.

Đối với cấp huyện, đầu nhiệm kỳ có 16/17 huyện, thị xã, thành phố có đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, chiếm 94,1%. Riêng Huyện Đức Cơ, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (do đồng chí Bí thư Huyện ủy không đủ tuổi cơ cấu). Đến tháng 9 năm 2018: Có 14 huyện, thị xã, thành phố đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, chiếm 82,4%; có 03 huyện đồng chí bí thư cấp ủy không giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân, cụ thể: Huyện Đức Cơ, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (do đồng chí Bí thư Huyện ủy mới về nhận công tác nên không tham gia Hội đồng nhân dân huyện). Huyện Chư Pưh và huyện Ia Grai chưa có Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (do đồng chí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chuyển công tác).

Đối với cấp xã, đầu nhiệm kỳ có 184 xã, phường, thị trấn có đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, chiếm 82,9%. Đến tháng 9 năm 2018, có 173 xã, phường, thị trấn có bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, chiếm 77,9%. Có 49 xã, phường, thị trấn bí thư cấp ủy không giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân, chiếm 22,1%; cụ thể, 37 đồng chí phó bí thư giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân; 07 xã có chủ tịch hội đồng nhân dân chuyên trách (gồm: Xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa; xã Ia Krêl, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Kla huyện Đức Cơ); 05 xã, phường, thị trấn chưa có chủ tịch hội đồng nhân dân (gồm: Xã Ia Kha, huyện Chư Păh; xã Trang và thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa; xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê; phường Tây Sơn, thành phố Pleiku).

Nhìn chung, việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu phát huy hiệu quả. Các đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần quan trọng tạo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của địa phương và sự thống nhất cao giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với nghị quyết, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền các cấp; nhiệm vụ chính trị ở cơ sở được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên được tổ chức triển khai nhanh, đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục tổ chức quán triệt trong cấp ủy, tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt quy trình đánh giá cán bộ trong diện quy hoạch. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia đánh giá cán bộ định kỳ, hằng năm hoặc khi quy hoạch, bổ nhiệm, bầu cử, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Công khai lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ trong diện quy hoạch chức danh này để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, góp ý và đánh giá tín nhiệm. Chỉ đạo cấp ủy các cấp ban hành và thực hiện nghiêm các quy chế làm việc nhằm bảo đảm cho đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; trong đó, quy định rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm quyền hoặc buông lỏng quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xảy ra theo thẩm quyền.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG