The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
01/03/2017 - Lượt xem: 1446
Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch 28-KH/TU, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Ngày 27 tháng 2 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, năm 2017, sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chủ yếu về: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; gắn với đẩy mạnh học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”.

Kế hoạch cũng nêu rõ, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 04 nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 28-KH/TU, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định 55-QĐ/TW. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan công quyền, việc thực thi công vụ, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phạm Hòa

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG