The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai - Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
14/01/2020 - Lượt xem: 516
Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 274-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Theo đó xác định: Trong năm 2020, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; gắn nội dung học tập Chuyên đề năm 2020 với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đã đề ra; tiếp tục đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chọn 02 nội dung trọng tâm, đột phá sau để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, là: (1) Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. (2) Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Đồng thời, yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch và căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp.

Tải Kế hoạch tại đây.

Nguyễn Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG