The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
21/12/2016 - Lượt xem: 859
Xác định công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay có vai trò rất quan trọng và đứng trước những thách thức mới, như các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội phát triển như vũ bão, ngày 09/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Kế hoạch nêu rõ, việc chức tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc ở các cấp ủy nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân đạt được và chưa đạt được, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, xác định đây là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Xem Kế hoạch 40-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG