The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
10/12/2018 - Lượt xem: 631
Sinh hoạt Chi bộ là hoạt động quan trọng của Chi bộ, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Sinh hoạt Chi bộ có vai trò tác dụng to lớn đối với xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; là diễn đàn phát huy dân chủ, tính sáng tạo và nâng cao trình độ mọi mặt của của đảng viên. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của Chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt Chi bộ hoặc chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp thì Chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa qua, Tỉnh ủy Gia Lai cũng vừa ban hành Công văn số 2096-CV/TU, ngày 22 tháng 11 năm 2018 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm

Theo đó,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo sát, đúng, phù hợp từng loại hình chi bộ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương theo tiêu chí; làm cơ sở để các chi bộ duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên căn cứ biểu điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên hằng năm; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Mục đích cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG