The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh
21/05/2015 - Lượt xem: 3861
Ngày 20/5/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát nội dung này tại Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Sở Nội Vụ. Qua giám sát, Ban nhận thấy Luật Thanh niên năm 2005 đã thể chế, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thanh niên và nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ riêng cho thanh niên. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò của mình trong việc đảm nhận các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên như: Dạy nghề và giải quyết việc làm, học tập nâng cao tay nghề, tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình....

Tuy nhiên, qua giám sát Ban nhận thấy Luật Thanh niên và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên chưa quy định, hướng dẫn, dự báo đầy đủ những vấn đề mới phát sinh, do đó cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Việc tổ chức quán triệt, học tập cũng như tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản có liên quan còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân nhất là trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phối hợp trên lĩnh vực thanh niên giữa các Sở, ngành cấp tỉnh, các Phòng chuyên môn cấp huyện vẫn còn lúng túng, chưa chủ động, có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa phát huy hiệu quả... Kết thúc đợt giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp tổng kết để thống nhất các kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ và UBND tỉnh.

Thu Trang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG