The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
26/12/2016 - Lượt xem: 717
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tại Gia Lai (ĐCSVN)

Ngày 23/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 43-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cho mỗi cấp ủy xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Các cấp ủy chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực; đồng thời, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.  

Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của từng cá nhân (người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị); chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Nêu cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

Tải Kế hoạch 43 TẠI ĐÂY

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG