18/05/2017 - Lượt xem: 667
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ công tác, nghỉ hưu ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam, thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường)

 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và tương đương đã nghỉ hưu, nghỉ công tác ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại Hội nghị, hơn 200 đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đất nước 4 tháng đầu năm 2017. Theo đó, kinh tế  - xã hội 4 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực; Quốc phòng tiếp tục được tăng cường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng (Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực).

Báo cáo về kết quả Hội nghị Trung ương năm khóa XII, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến 10/5, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ
.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, từ nay đến cuối năm, cùng với việc triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình làm việc năm 2017, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết Trung ương 4, 5 khoá XII về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; tạo bước phát triển thật sự mạnh mẽ trong thực hiện ba đột phá chiến lược, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khuyến khích mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững; ngăn chặn, đẩy lùi sự tụt hậu về kinh tế; tận dụng các cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đổi mới tư duy, có cơ chế, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế và huy động, phát huy các nguồn lực của đất nước; khắc phục bằng được các khuyết điểm, yếu kém kéo dài qua nhiều năm…

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách đồng bộ, quyết liệt, căn cơ hơn; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên quyết, kiên trì phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; nâng cao, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân với Đảng, niềm tin trong Đảng đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và đảng viên, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm thường xuyên và những vấn đề mới phát sinh liên quan đến trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách cụ thể, phù hợp, thiết thực
.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường)

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo đảm tốt an ninh mạng và an ninh nội bộ; triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về an ninh kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn đi vào chiều sâu; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, bảo đảm đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

 

Tiếp tục lãnh đạo tốt việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  

 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; củng cố niềm tin, khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh thực hành dân chủ…

Tại Hội nghị, các đại biểu cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đã có ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và góp ý về những vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước; một số ý kiến góp ý về công tác cán bộ và những định hướng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng những ý kiến phát biểu của các đồng chí cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán định. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện ngoài mong muốn. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đồng lòng nhất trí, vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những kết quả đạt được thời gian qua, những chủ trương, quyết sách lớn về đối nội và đối ngoại cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thông qua ba nghị quyết quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp qúy báu, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí tham dự Hội nghị; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đồng chí tham dự Hội nghị nêu. Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, bằng nhiều hình thức, nhiều kênh khác nhau, với tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn trong công tác, sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân và quân ta triển khai thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, thăm hỏi các đồng chí cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu. (Ảnh: Phạm Cường)

 

Hiền Hòa - Phạm Cường

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG