The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tình hình 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
04/10/2018 - Lượt xem: 519
Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính, thực hiện “Luật cán bộ, công chức” và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm, có 1.684/1.763 đơn vị (đạt 95,5%) ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 07-CT/TU, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo việc quán triệt, học tập, phổ biến Chỉ thị 07-CT/TU, gắn với Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

y ban nhân dân các cấp cụ thể hóa, ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiến hành rà soát bổ sung và hoàn thiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm đổi mới nội dung, chương trình các kỳ họp; tại các kỳ họp hội đồng nhân dân thảo luận nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn, qua đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung hướng hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính, thực hiện “Luật cán bộ, công chức” và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm, có 1.684/1.763 đơn vị (đạt 95,5%) ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan (tính cả đơn vị có tổ chức công đoàn sinh hoạt ghép), bình quân hằng năm có trên 98% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức đảng, công đoàn có chuyển biến tích cực; các doanh nghiệp thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; ban hành các nội quy, quy định về thực hiện dân chủ trong đơn vị; thực hiện công khai cho người lao động biết về các chế độ, chính sách thông qua các cuộc họp định kỳ, trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Công tác cải cách hành chính đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; duy trì có chất lượng mô hình một cửa điện tử liên thông và đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, rà soát các quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, xem xét bãi bỏ các quy định không phù hợp, tăng tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp, đến nay, 17/17 ủy ban nhân dân huyện, 92/222 ủy ban nhân dân cấp xã đã triển khai mô hình một cửa điện tử hiện đại; 20/20 sở, ban, ngành, 17/17 đơn vị hành chính cấp huyện, 181/222 đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 theo quy định.

Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.530 thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 2; 346 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 52 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện nghiêm túc, trong 10 năm qua, các cấp, các ngành tiếp 32.918 lượt công dân, tiếp nhận 6.644 đơn. Có 2.183 đơn không thuộc thẩm quyền; 4.461 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 4.461 đơn (đạt 100%).. Tăng cường công tác đối thoại với công dân, qua đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế đơn, thư vượt cấp, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG