The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
13/07/2018 - Lượt xem: 512
Hiện nay có 20/20 Sở, ngành thuộc UBND tỉnh , 17/17 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế “một cửa” (đạt 100%).

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Hiện nay hầu hết các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị mình; đã tiến hành việc rà soát, bổ sung nhằm hoàn thiện Quy chế hoạt động và chương trình công tác Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực được phụ trách. Đến nay đã có 1.417 cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế hoạt động, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác, đạt 100%.

Vai trò, trách nhiệm của nười đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy trong quá trình quản lý, điều hành có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn lắng nghe, ý kiến phản ánh, đóng góp và dành thời gian hợp lý để tiếp công chức, viên chức theo nguyện vọng, nhu cầu. Định kỳ thực hiện thông báo công khai những công việc theo quy định tại Điều 7, Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Ban chấp hành công đoàn.

Các cơ quan, đơn vị trong 06 tháng đầu năm đã tổ chức Hội nghị cho các bô, công chức đúng theo quy định tại Điều 5, Nghị định 04/2015/NĐ-CP nhằm đảm bảo các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị trong năm; trong đó có nội dung đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện công tác trong năm tiếp theo. Tại Hội nghị cũng thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, phát động phong trào thi đua, bầu Ban thanh tra nhân dân và thực hiện công tác khen thưởng.

Định kỳ, thực hiện tốt việc công khai trong nội bộ như: Công khai tài chính, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ trong nội bộ cơ quan, đơn vị gắn với công tác thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao trách nhiệm giải trình và công khai trên nhiều lĩnh vực như: công tác quy hoạch, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, nâng bậc lương, chuyển đổi vị trí công tác, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, phân phối tăng thu nhập, công tác thanh quyết toán ngân sách, mua sắm trang thiết bị, sử dụng tài sản công…

Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị đã  được kiện toàn, đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả, đã thực hiện tốt chức trách nhiệm được giao, phân công thành viên trong việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn cơ sở, xây dựng chương trình thực hiện Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp và một số quy định trong nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm tạo hành lang pháp lý cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện và giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Việc thực hiện dân chủ trong qua hệ và giải quyết công việc đối với công dân, cơ quan, tổ chức: Thực hiện dân chủ gắn với công tác cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị chú trọng quan tâm, gắn với bộ tiêu chí cải cách hành chính. Hiện nay có 20/20 Sở, ngành thuộc UBND tỉnh , 17/17 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế “một cửa” (đạt 100%). Tăng cường kiểm tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành giờ giấc làm việc của CBCC, viên chức. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các công việc với tổ chức, công dân kịp thời, đúng quy định. Các quy định về thủ tục hành chính được công khai về thời gian giải quyết, quy trình, hồ sơ và thẩm quyền xử lý để kiểm tra, giám sát; định kỳ rà soát, thống kê để loại bỏ thủ tục hành chính rườm rà. Duy trì thực hiện việc việc tiếp công dân vào ngày thứ bảy hàng tuần và xúc cử tri theo quy định, kịp thời giải đáp, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đã giảm đáng kể. Số đơn thư trong 06 tháng đầu năm có 143 đơn (số đơn năm 2017 chuyển sang là 18 đơn); trong đó có 68 đơn không thuộc thẩm quyền xử lý, số đơn thuộc thẩm quyền xử lý là 75 đơn; số đơn thư đã được giải quyết 61/75 đơn (gồm khiếu nại 44 đơn; tố cáo 17 đơn), đạt 81,33 %; tiếp tục thụ lý, giải quyết là 14 đơn (gồm: khiếu nại 10 đơn; tố cáo 04 đơn).

Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành công đoàn luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, điều kiện để Ban thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường kênh giám sát để đảm bảo thực hiện đầy đủ, toàn diện QCDC tại cơ quan đơn vị; tạo hành lang pháp lý để CBCC, viên chức giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thanh tra nhân dân cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm có sự phân công thành viên kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình thực thi công vụ, nâng cao tính chủ động sáng tạo trong công việc, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sự phối hợp trong công tác. Năm 2017 có 1.205 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn công sở văn hoá; 1.614 thôn, tổ dân phố văn hóa và 256.334 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá ở khu dân cư.  

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Vai trò Ban thanh tra nhân dân có tác dụng đáng kểđối với thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan được cải thiện đáng kể. 

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG